Oferta Edukacyjna - Kursy Specjalistyczne - Kurs Wychowawca Kolonijny

Wersja do wydruku

UWAGA!
Kolejny nabór od października 2017 r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

WSTiH w Gdańsku posiada zgodę na organizację kursu Nr OI.5632.30.2014.EP wydaną przez Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2015.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i 18, poz. 102, z 2009 r. Nr 218, poz. 1696 oraz z 2015 r. poz. 109).
W dniu 30 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. poz. 109).

1. Miejsce kursu: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13.

2. Przebieg kursu: Kurs organizujemy dla osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach. Szkolenie trwa 36 godzin i kończy się pracą zaliczeniową. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie Zaświadczenia o ukończeniu Kursu wychowawcy wypoczynku zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki, uprawniające do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. kolonie, obozy).

3. Uprawnienia: ukończenie szkolenia daje prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami kraju.

4. Warunki uczestnictwa:
-
ukończone 18 lat,
- ukończona, co najmniej szkoła średnia,
- złożenie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami
- opłacenie należności za koszty uczestnictwa w kursie.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w wymaganym terminie:
- karty zgłoszenia (wg. obowiązującego wzoru)
- kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Zapisy i nformacje:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego12/13, Gdańsk Wrzeszcz
pok. A-05 (parter) lub pod nr tel. 58 520-26-14 w. 159 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 14.00
oraz pod adrsem e-mail: rekrutacja@wstih.pl (w temacie e-maila prosimy wpisać nazwę kursu).

Formularz zgłoszenia w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej WSTiH w zakładce rekrutacji. Po wypełnieniu formularza możecie Państwo przesłać swoje zgłoszenie bezpośrednio do sekretariatu kursu.

6. Cena kursu: wraz z materiałami dydaktycznymi dla uczestników wynosi 150,00 zł.
Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
V Oddział w Gdańsku Nr 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
z dopiskiem "WYCHOWAWCA KOLONIJNY"

Rekrutacja ciągła - NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ TRWA!

Wymagana grupa ok. 30 osób

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ UKOŃCZENIA KURSU: pok. A-05 (na parterze).

Rekrutacja

Strona wykorzystuje pliki cookie