Rekrutacja - Dla Cudzoziemców

Wersja do wydruku

eRekrutacja
https://e-uczelnia.wstih.pl/erekrutacja/

Uwaga: W przypadku gdy podczas otwierania strony pojawi się komunikat o niezaufanym połączeniu lub certyfiakcie należy go zaakceptować, w przeciwnym razie nie będzie można korzystać z serwisu eRekrutacja.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

I. Na studia pierwszego stopnia nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

II. Wymagane dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości opatrzone apostille, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub placówkę konsularną RP w kraju wystawienia świadectwa.
 1. 1. Jeżeli na świadectwie brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którym wydano świadectwo, należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wydane przez:   - władze oświatowe państwa, w którym wydano świadectwo, albo akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którym wydano świadectwo,  albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym wydano świadectwo.
 1. 2. W niektórych przypadkach po przyjeździe kandydata do Polski świadectwo maturalne przejdzie jeszcze nostryfikację, szczegółowe informacje pod adresem: http://www.kuratorium.gda.pl/nostryfikacjawiadectwszkolnych_p1781.html
 2. ksero paszportu,
 3. ksero wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
 5. ksero polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce  albo ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 6. dokument poświadczający znajomość języka polskiego lub oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu wystarczającym do studiowania w tym języku;
 7. ankieta personalna kandydata - można wypełnić na miejscu w dziale rekrutacji Uczelni dla studiujacych w jezyku polskim (pdf);  dla studiujących w języku angielskim (pdf)
 8. dwie podpisane fotografie o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 9. potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 10. zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na studia w WSTiH, potwierdzona notarialnie i przetłumaczona na język polski - dotyczy kandydatów niepełnoletnich (data urodzenia po 1.X.1998) - (pdf)

Umowę o studiowanie w WSTiH (2 egzemplarze) należy odesłać do Uczelni po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia lub dostarczyć po przyjeździe na studia.
Umowy do wglądu:  
dla studiujacych w jęz. polskim (pdf)
dla studiujących w jęz. angielskim (pdf)

III. Na studia drugiego stopnia wstęp wolny mają absolwenci WSTiH studiów pierwszego stopnia oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia innych uczelni o kierunku studiów Turystyka i rekreacja.

Absolwent studiów pierwszego lub drugiego stopnia uczelni o kierunku innym niż Turystyka i rekreacja może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja jeżeli uzupełni braki kompetencyjne zaliczając zajęcia w wymiarze nieprzekraczającym 12 punktów ECTS. Zajęciami tymi są:

 • Podtawy turystyki 4 punkty ECTS
 • Rekreacja 3 punkty ECTS
 • Obsługa ruchu turystycznego 5 punktów ECTS

Zaliczenie z w.w. przedmiotów odbywa się w ciągu pierwszego roku studiów II stopnia za dodatkową opłatą równą 80,- zł za 1 punkt ECTS. (Załącznik nr 2 do Umowy - link)

IV. Wymagane dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości opatrzone apostille, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub placówkę konsularną RP w kraju wystawienia świadectwa.
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany opatrzony apostille oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub placówkę konsularną RP w kraju wystawienia dyplomu
 3. ksero paszportu,
 4. ksero wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
 5.  zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
 6. ksero polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 7. dokument poświadczający znajomość języka polskiego lub oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu wystarczajacym do studiowania w tym jezyku;
 8. ankieta personalna kandydata - można wygenerować w systemie e-rekrutacja lub wypełnić na miejscu w dziale rekrutacji Uczelni dla studiujacych w języku poslkim (pdf);dla studiujących w języku angielskim (pdf)
 9. dwie podpisane fotografie o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 10. potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

Umowę o studiowanie w WSTiH (2 egzemplarze) należy odesłać do Uczelni po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia lub dostarczyć po przyjeździe na studia.
Umowy do wglądu:  
dla studiujacych w jęz. polskim (pdf)
dla studiujących w jęz. angielskim (pdf)

SCHEMAT DZIAŁANIA DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH WIZY I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W WSTiH ( pdf );

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji w Uczelni lub przesłać pocztą na adres Uczelni: WSTiH 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

W przypadku nie otrzymania wizy:
podanie o zwrot dokumentów ( pdf );
podanie o zwrot opłaty za I semestr studiów ( pdf )

PŁATNOŚCI:

I. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich
STUDIA w JĘZYKU POLSKIM
Opłata rekrutacyjna
w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 • studia I i II stopnia - 300 PLN

Wydanie legitymacji studenckiej – 17 PLN

Czesne za rok

 • studia I i II stopnia stacjonarne  -  6.000 PLN
 • studia I i II stopnia niestacjonarne (weekendowe)  - 6.000 PLN
 • studia I i II stopnia niestacjonarne (e-learning)  -  5.000 PLN

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego rocznego na raty  - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty" pozycja I.3

Absolwenci WSTiH studiów I stopnia podejmujący naukę w roku akademickim 2017/2018 na studiach II stopnia w WSTiH otrzymują zniżki w opłacie czesnego w wysokości 5% za każdy semestr.

STUDIA w JĘZYKU ANGIELSKIM
Opłata rekrutacyjna
w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 • studia I i II stopnia - 450 PLN

Wydanie legitymacji studenckiej – 17 PLN

Czesne za rok

 • studia stacjonarne  I i II stopnia - 8.800 PLN
 • studia niestacjonarne  I i II stopnia w trybie e-learning - 8.400 PLN

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego rocznego na raty  - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty" pozycja II.1

II. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np.obywatele posiadający Kartę Polaka, prawo stałego pobytu, państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) inne)
patrz OPŁATY Studia I stopnia (pozycja I.1)
                lub Studia II stopnia (pozycja I.2)

NR KONTA
Opłaty można wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział w Gdańsku ul. ks. L. Miszewskiego 12/14
11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
code SWIFT WBKPPLPP
code IBAN: PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

INFORMACJE i REKRUTACJA
Szczegółowych informacji i zapisy przyjmuje:
tel.: +48 58 520-26-14 wewn.159 lub +48 58 341-94-52
email: rekrutacja@wstih.pl

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
ul. ks. L. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk-Wrzeszcz
fax: +48 58 348-82-20.

Godziny otwarcia Rekrutacji:
od poniedziałku do piątku: 09.00 - 14.00

Zobacz także: Summer course of Polish / Летние курсы польского языка
Высшая Школа Туризма и Гостиничного дела в Гданьске ( pdf )

 

Strona wykorzystuje pliki cookie