Biblioteka - Regulamin

Wersja do wydruku

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI WSTIH W GDAŃSKU
PRZEPISY OGÓLNE
Pkt. 1
Osoby i instytucje uprawnione do korzystania z Biblioteki:
a) pracownicy i studenci WSTiH - z Czytelni i Wypożyczalni
b) pracownicy i studenci innych szkół wyższych Trójmiasta - z Czytelni
c) inne osoby - z Czytelni
d) biblioteki (dla potrzeb swoich użytkowników) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych

Pkt. 2
Godziny otwarcia Czytelni i Wypożyczalni ustala Dyrektor Biblioteki. O zmianach godzin udostępniania, bądź czasowym zawieszeniu działalności Biblioteki każdorazowo powiadamia się czytelników.

Pkt. 3
W Bibliotece należy zachować ciszę i wyłączyć telefony komórkowe; nie wolno spożywać posiłków; obowiązuje też zakaz palenia tytoniu.

Pkt. 4
Czytelnicy zobowiązani są szanować zbiory biblioteczne i ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dzieł nie ujawnione w chwili wypożyczenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.

Pkt. 5
Dokumenty uprawniające do korzystania z Biblioteki: w Czytelni - dowód tożsamości; w Wypożyczalni - karta biblioteczna, którą otrzymuje się po zapisaniu się do biblioteki. Studenci przy zapisie winni przedłożyć aktualną legitymację oraz dowód osobisty. Karta biblioteczna ważna jest jeden semestr; jej ważność prolonguje się na podstawie aktualnej legitymacji. O zmianach adresu, bądź innych, czy też o zagubieniu karty, należy powiadomić pracownika Biblioteki.

Pkt. 6
Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:
a) czasopism
b) dzieł wchodzących w skład księgozbiorów Czytelni
c) wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych i bibliograficznych
d) zbiorów specjalnych ( np. normy, kasety, CD-romy, mapy )
e) dzieł w złym stanie zachowania

Pkt. 7
W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczne, bądź inne, wskazane przez bibliotekarza lub pokryć wartość uszkodzonego bądź zagubionego dzieła.

KORZYSTANIE Z CZYTELNI
Pkt. 8
Korzystać z Czytelni może każdy zainteresowany po okazaniu dowodu tożsamości. Czytelnicy zobowiązani są:
· pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, duże torby, plecaki, itp.,
· wpisać się czytelnie do księgi odwiedzin,
· przedłożyć dyżurnemu bibliotekarzowi dowód tożsamości,
· zgłosić wnoszone książki,
· wypełnić czytelnie rewers (zamówienie) na książki, bądź samodzielnie korzystać z wydzielonych zbiorów o wolnym dostępie.

Jednorazowo udostępnia się 5 książek.
Zabrania się wynoszenia poza obręb Czytelni jej zbiorów.

Czytelnia udostępnia swoje zbiory do kopiowania (zgodnie z poszanowaniem praw autorskich) na następujących warunkach:
· z książki skopiować można do 20 ( dwudziestu ) stron;
· artykuły z czasopism do 20 stron.

Nie można wykonywać kopii:
· z dzieł opatrzonych uwagą o zakazie ich powielania bez zgody autora i wydawcy
· z dzieł na prawach rękopisów
· z dzieł wymiennokartkowych
· z dzieł w złym stanie zachowania
Kopie można wykonywać tylko na terenie szkoły. Po przekroczeniu czasu zwrotu (od 30 min. do 1h) publikacji Czytelnia pobiera kary w wysokości 1zł za każdą godzinę zwłoki.

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI
Pkt. 9
Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zbiory biblioteczne, poza wymienionymi w pkt. 6. Książki zamawia się na rewersach (specjalnych drukach).

Pkt. 10
Ilość wypożyczeń i terminy zwrotu:
· nauczycielom akademickim do 10 książek na okres 1 roku
· innym pracownikom Uczelni 5 książek na okres 3 miesięcy
· studentom Uczelni 5 książek na 1 miesiąc
· studentom niepełnosprawnym 10 książek na okres 2 miesięcy
· czytelnikom studiującym w trybie ITS na okres 3 miesięcy

Jeśli książka nie jest lekturą obowiązkową lub nie jest zamówiona termin zwrotu można przedłużyć. W tym celu należy skontaktować się z Wypożyczalnią osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem jej zwrotu.
Termin zwrotu przedłuża się na dwa tygodnie i jeśli to możliwe, o następne dwa tygodnie. Po tym terminie książkę należy zwrócić do Biblioteki.

Pkt. 11
1) Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością.
2) Studenci niepełnosprawni mogą jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 2 miesięcy
3) Osoby niepełnosprawne nie muszą osobiście korzystać z biblioteki - mają prawo upoważnić wyznaczoną osobę do wypożyczania książek w jej imieniu.

4) Zainteresowani (student niepełnosprawny i osoba upoważniona) powinni zgłosić się do Wypożyczalni z odpowiednimi dokumentami w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych (student – legitymacja studencka; osoba upoważniana- dowód osobisty).
Upoważnienia dokonuje się w drodze złożenia pisemnego oświadczenia w obecności pracownika Biblioteki.
W przypadku, gdy student nie może osobiście dotrzeć do Wypożyczalni wystarczy obecność osoby upoważnianej z kompletem dokumentów, w tym z podpisanym przez upoważniającego Upoważnieniem

5) Osoba niepełnosprawna, podobnie jak pozostali uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni, musi mieć założone konto biblioteczne.(Patrz: Przepisy Ogólne: pkt 1 i pkt.5)

6) Prawo do korzystania z uprawnień dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece WSTiH w Gdańsku, zawartych w pkt.11, potwierdza indywidualnie dla każdej z osób Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych WSTiH.

Pkt. 12
Czytelnik zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzania i kontrolowania stanu swojego konta w bibliotecznym systemie komputerowym. Login i hasło otrzymuje się przy zapisie.
Biblioteka nie wysyła monitów, ani wezwań do zwrotów książek.
W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książki Biblioteka stosuje następujące sankcje:
a) kary pieniężne w wysokości 50 gr. (pięćdziesiąt groszy) za 1 volumen za każdy dzień zwłoki naliczane są automatycznie przez system - począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu zwrotu; do czasu oddania przetrzymanej książki czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z wypożyczalni. Karę pieniężną należy uiścić w terminie do jednego miesiąca.
b) jeśli termin zwrotu jest trzykrotnie przekroczony wstrzymuje się wypożyczenia książek na okres jednego miesiąca, a nawet semestru.

Pkt. 13
W razie niedostosowania się do wymogów regulaminu, bądź drastycznego zniszczenia dzieł ze zbiorów Biblioteki czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z Biblioteki.

Pkt. 14
Studenci ostatnich lat (odchodzący z Uczelni) zobowiązani są do uzyskania na karcie obiegowej potwierdzenia rozliczenia z Biblioteką oraz zwrotu karty bibliotecznej. Dotyczy to również pracowników odchodzących z Uczelni.

Pkt. 15
WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE
Biblioteka realizuje zamówienia innych bibliotek na wydawnictwa znajdujące się w zbiorach Biblioteki WSTiH.
Biblioteka WSTiH sprowadza książki i czasopisma dla pracowników Uczelni oraz studentów piszących prace dyplomowe, jeśli inne biblioteki realizują zamówienia międzybiblioteczne bibliotek uczelni niepublicznych. Sprowadzone wydawnictwa udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni w czasie ustalonym przez bibliotekę wypożyczającą.

Regulamin obowiązuje z dn. 1 października 2013 r.

Dyrektor Biblioteki
dr Ewa Rutkiewicz

Strona wykorzystuje pliki cookie