Biuro Karier - Praca w UE

Wersja do wydruku

Prognozy specjalistów, zajmujących się badaniem tendencji na rynku pracy Unii Europejskiej, dowodzą, że nowe miejsca pracy pojawić się będą głównie w następujących sektorach:

 • hotelarskim i cateringowym (usługi w zakresie zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych) - rozwój tego sektora związany jest z coraz większym zapotrzebowaniem na usługi turystyczne i rozrywkowe. Hotele, bary, puby oferują coraz więcej miejsc pracy, zarówno kadrze wykwalifikowanej, jak i osobom bez specjalnych kwalifikacji.
 • zdrowia - starzenie się społeczeństw oraz wzrastająca długość życia sprzyja rozwojowi sektora usług medycznych. Jest to szansa dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników opieki socjalnej
 • rozrywki - parki rozrywki, ośrodki sportowe, multikina i puby będą oferowały coraz więcej pracy, głównie czasowej
 • środowiska naturalnego - w związku z coraz większą świadomością ekologiczną będzie istniało zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, zmian klimatycznych itp.

Obecnie, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej , możliwość podjęcia pracy przez Polaków zależy od tego, czy dany kraj stosuje okres przejściowy, a to uwarunkowane jest aktualną sytuacją na jego rynku pracy (w większości kraje te obawiają się nie tyle napływu siły roboczej, ale nadmiernego wykorzystywania przez naszych obywateli hojnego systemu świadczeń socjalnych UE).

Swobodne zatrudnianie obywateli nowych państw członkowskich może być ograniczane przez "starych” członków UE maksymalnie przez 7 lat. Szczegółowe informacje o dostępności rynków pracy UE dla obywateli Polski znajdują się na stronie : http://www.mpips.gov.pl/. Podstawowym wymogiem, jaki muszą spełniać wszyscy chętni do podjęcia pracy za granicą jest znajomość języków obcych.

Z chwilą akcesji Polska została objęta międzynarodowym systemem wymiany ofert pracy EURES. Osoby poszukujące ofert pracy w krajach  UE  powinny zasięgać  informacji korzystając ze strony internetowej http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&... .

Tutaj też wszyscy zainteresowani pracą na terenie Unii Europejskiej mogą "zapisywać się" do międzynarodowej bazy osób poszukujących pracy za granicą. Wystarczy, że wypełnią formularz aplikacyjny, znajdujący się na stronie internetowej. Za pośrednictwem systemu EURES zawieranych jest około 300 tysięcy umów o pracę rocznie !

Zachęcamy do korzystania z pomocy przeszkolonych doradców EURES ,działających przy wojewódzkich urzędach pracy, którzy informują o:

 • wolnych miejscach pracy w UE
 • warunkach życia w danym kraju Wspólnoty
 • ustawodawstwie społecznym i podatkowym krajów Unii
 • edukacji i ochronie zdrowia
 • uznawaniu kwalifikacji zawodowych
 • pomocnych adresach dla osób poszukujących pracy za granicą.

Informacje na temat ofert pracy z systemu EURES są dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku (www.wup.gdansk.pl)

W krajach stosujących okres przejściowy można także starać się o pracę wykorzystując podane poniżej "drogi":

 • umowa z pracodawcą - we wspomnianych krajach Polacy mogą podejmować zatrudnienie na podstawie indywidualnej umowy z pracodawcą zagranicznym. Zezwolenie na legalną pracę za granicą (zgodę na zatrudnienie oraz wizę pobytową z prawem pracy) wydają placówki konsularne państwa, na terenie którego chcemy pracować.
 • oferta z urzędu - informacje o ofertach pochodzących z krajów Unii można uzyskać we wszystkich wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. Oferty trafiają do urzędów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo pozyskuje je na mocy umów i porozumień dwustronnych podpisanych przez rząd Polski z poszczególnymi krajami członkowskimi UE. Mieszkańcy województwa pomorskiego mogą uzyskać informacje na stronie internetowej http://www.wup.gdansk.pl
 • oferta z agencji, kierowanie do pracy przez te jednostki odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych. Należy zwrócić uwagę, czy firma ma upoważnienie, a w szczególności, czy posiada ministerialny certyfikat do prowadzenia działalności w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą. Przypominamy, że wykaz legalnie działajcych agencji zatrudnienia dostępny jest na stronie : www.kraz.praca.gov.pl. Istnieje też możliwość podjęcia pracy za granicą na podstawie umów imiennych. W tym przypadku zagraniczny pracodawca musi wystąpić do właściwych służb zatrudnienia w swoim kraju z zamiarem zatrudnienia konkretnej osoby - obywatela polskiego.
 • bądź stażystą, dzięki zagranicznemu stażowi możesz doskonalić kwalifikacje zawodowe, szlifować język i poznać kraj, do którego wyjedziesz. Takie zajęcie można wykonywać nie dłużej niż 18 miesięcy. Osoby ubiegające się o tę pracę muszą:
 • być w określonym wieku (Niemcy 18-40 lat ,Francja 18-35 lat , Belgia, Szwajcaria i Luksemburg 18-30 lat)
 • mieć wykształcenie w danym zawodzie udokumentowane świadectwami oraz pewne doświadczenie zawodowe
 • dobrze znać język kraju przyjmującego.

W większości przypadków osoby zainteresowane odbyciem stażu same nawiązują kontakt ze swoim przyszłym pracodawcą. Po podpisaniu umowy lub uzyskaniu zapewnienia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia danego stażysty, osoba ta składa w wojewódzkim urzędzie pracy niezbędne dokumenty. Czasem jednak zagraniczne instytucje łącznikowe przekazują otwarte oferty zatrudnienia stażystów z Polski. Kandydatów do pracy poszukują wówczas wojewódzkie urzędy pracy. Zezwolenia na pracę wydają właściwe organy państwa przyjmującego. Zainteresowani odbierają je w wojewódzkich urzędach pracy.

Ważne adresy internetowe:
http://www.wup.gdansk.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
http://www.afs.org - wolontariat i międzynarodowa wymiana młodzieży i studentów
http://www.yfu.org - j.w.
http://www.enic-naric.net - uznawanie kwalifikacji zawodowych
http://www.jobstoday.be - staże zawodowe i praca dla studentów

Strona wykorzystuje pliki cookie