Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Konferencja Hanza

Szanowni Państwo

       Zapraszam do udziału  w pierwszej  Międzynarodowej Konferencji pt. „Miasta Ligi Hanzeatyckiej – dziedzictwo, turystyka, rozwój”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Konferencję tę patronatem objęli m.in. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańsk Pani Aleksandra Dulkiewicz

       Jednym z celów konferencji jest nie tylko pokazanie roli miast hanzeatyckich w rozwoju miast europejskich, miast ongiś tak oddalonych od siebie, ale umiejących z sobą współpracować pomimo różnic, nie tylko kulturowych.

       Ówczesna  umiejętność dialogu, współpraca gospodarcza była czynnikiem integrującym te miasta, zapewniającym im szybszy rozwój gospodarczy oraz rozwój w zakresie  ogólnie rozumianej  nauki i kultury.

       Chcielibyśmy podczas tej konferencji wypracować nowe impulsy, które bardziej  będą integrowały miasta Hanzy, rozwijały ich przedsiębiorczość, naukę i kulturę, łączyły ludzi tym dobrem, jakie niesie dobra współpraca.

Zapraszam i do zobaczenia w Gdańsku.

Założyciel WSTIH
Prezydent
Jan Zacharewicz

Ladies and Gentlemen,

       I invite you to participate in the first International Conference entitled;
“The Cities of the Hanseatic League – heritage, tourism and development”, organized by the Academy of Tourism and Hotel Management in Gdansk.
The conference has been sponsored by the Pomeranian Voivode, Mr Dariusz Drelich, the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, Mr Mieczysław Struk, and the Mayor of the City of Gdańsk, Ms Aleksandra Dulkiewicz.

       One of the goals of the conference is to show the role of the Hanseatic cities in the development of European cities, cities once so distant from each other, but able to cooperate despite many differences, not only cultural ones.

       The ability to dialogue and economic cooperation was a factor integrating these cities, ensuring their faster economic development and progress in the field of, generally understood, science and culture.

       During this conference, we would like to develop new impulses that will integrate the Hanseatic cities more, develop their entrepreneurship, science and culture, connect people with all the means that good cooperation brings.

I most cordially invite you and see you then in Gdańsk,

The President
of the Academy of Tourism
and Hotel Management in Gdansk
Jan Zacharewicz

Ułatwienia