Oferta Edukacyjna - Studia I Stopnia - Kierunek Turystyka i Rekreacja

Wersja do wydruku

KIERUNEK: TURYSTYKA i REKREACJA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do podejmowania działalności w sektorze turystyki i rekreacji. W szczególności posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent WSTiH w Gdańsku jest przygotowany do prowadzenia również własnej działalności gospodarczej i do pracy np. w: biurach podróży, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymienione wyżej kwalifikacje absolwenta WSTiH w Gdańsku są rezultatem przekazanej mu w czasie studiów wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i szczegółowej ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych zdobytych w czasie praktyki studenckiej. Sylwetka absolwenta WSTiH jest również kształtowana dzięki konsultacji koncepcji kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz obecności wybitnych przedstawicieli praktyki gospodarczej w realizacji programu studiów. Absolwent ten jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów).
Studiowanie przebiega w trybach:
- weekendowym (w soboty i niedziele)
-- IOZ (indywidualna organizacja zajęć) - przeznaczone są głównie dla osób mieszkajacych poza granicami kraju oraz zatrudnionymi w branży turystycznej,gdzie praca wykonywana jest zarówno  w dni robocze jak i weekendy. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie.Egzaminy i zaliczenia odbywaja się zgodnie z terminami ustalonymi dla całego rocznika.
- indywidualny tok studiów - tryb ten daje studentowi możliwość swobodnego, indywidualnego kontaktu z Uczelnią i nie koliduje z jego obowiązkami zawodowymi. Proponowane tryby studiowania w WSTiH pozwalają skrócić okres studiów o jeden semestr, a studentowi zapewniają indywidualną opiekę wyznaczonego przez Uczelnię wykładowcy (Tutora). Tryb ten jest skierowny głównie do osób z doświadczeniem zawodowym w branży turystycznej.
  -E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. 60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej, a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia). Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego (we wrześniu, lutym i czerwcu).

OFERTA SPECJALNOŚCIOWA NA ROK 2019/2020

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Od II-go roku studiowania (III go semestru) studia I stopnia są prowadzone w ramach specjalności:

 • Gastronomia i dietetyka,
 • Menedżer turystyki wiejskiej,
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny,
 • Turystyka zdrowotna,
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Od II-go roku studiowania (III go semestru) studia I stopnia są prowadzone w ramach specjalności:

 • Management in the Hospitality Industry

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE I GASTRONOMII/ MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY (specjalność prowadzona w języku polskim i angielskim)
Absolwenci tej specjalności mają szansę zostać poszukiwanymi fachowcami w hotelarstwie i gastronomii. Sukces zawodowy zapewni im zdobyta wiedza z zakresu problematyki ekonomicznej, finansowej, organizacyjnej i marketingu. Absolwentów ponadto cechować będzie dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego z obszaru Unii Europejskiej. Posiadana wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą im ubiegać się o pracę m.in. na stanowiskach takich jak: recepcjonista, kierownik recepcji (po zapoznaniu się z systemami hotelowymi Fidelio oraz Rechot), pracownik marketingu, kierownik marketingu (wymagany zazwyczaj min. roczny staż pracy w hotelu), asystent dyrektora (wymagana jest zazwyczaj znajomość co najmniej 2 języków obcych), kierownik sali w gastronomii, barman (po ukończeniu kursu Barman - Mixer), menedżer gastronomii. Absolwenci zarządzania hotelarstwem i gastronomią mogą również samodzielnie prowadzić restaurację, pensjonat, czy też hotel.
 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • gastronomia
 • projektowanie zakładów gastronomicznych
 • wyposażenie zakładu hotelarskiego
 • jakość usług hotelarsko-gastronomicznych
 • marketing usług HoReCa

MIĘDZYNARODOWY BIZNES TURYSTYCZNY (studia w języku polskim)
Studia na specjalności turystyka międzynarodowa przygotowują jej absolwentów do pracy w sferze obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego. Studenci tej specjalności poznają zjawiska międzynarodowego rynku turystycznego tj.: popyt i podaż, uwarunkowania rozwoju tego rynku, rozmiary i strukturę przestrzenną turystyki międzynarodowej. Zapoznają się również z efektami finansowymi rozwoju turystyki międzynarodowej oraz międzynarodowymi organizacjami turystycznymi.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych, w biurach podróży i jednostkach turoperatorskich, w ogniwach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz organizacjach turystycznych (POT, ROT, itp.). Absolwenci "turystyki międzynarodowej" mogą też prowadzić własne firmy specjalizujące się w obsłudze zagranicznej turystyki wyjazdowej i przyjazdowej do Polski.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • turystyka międzynarodowa
 • elementy prawa międzynarodowego
 • regiony i atrakcje turystyczne świata
 • protokół dyplomatyczny
 • międzynarodowa polityka turystyczna

GASTRONOMIA I DIETETYKA (studia w języku polskim)
Żywienie odgrywa wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka. Absolwenci specjalności: gastronomia i dietetyka będą posiadać wiedzę z zakresu różnych aspektów żywienia współczesnego człowieka. Satysfakcję zawodową zapewni im wiedza z zakresu problematyki ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej, marketingu, gastronomii oraz racjonalnego żywienia. Absolwenci tej specjalności poznają też organizację żywienia, obrót żywnością i jej przechowalnictwo oraz jakość.
Absolwenci będą przygotowani do pracy kierowniczej w sektorze usług gastronomicznych, hotelarstwie, domach opieki, przedszkolach itp. Mogą też prowadzić biznes samodzielnie.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • nauka o żywności
 • zarządzanie zakładem gastronomicznym
 • podstawy racjonalnego żywienia
 • dietetyka i tradycyjne
 • urzędowa kontrola jakości

Czesne wynosi: 2250 zł/semestr

Oferujemy korzystne bonifikaty oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY

Strona wykorzystuje pliki cookie