Oferta Edukacyjna - Studia II Stopnia

Wersja do wydruku

Zgodnie z decyzją MEN nr DSW-1-0145-424/TBM/2001 WSTiH posiada uprawnienia do prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na wydziale: Turystyki, Reklreacji i Ochrony Zdrowia na kierunku turystyka i rekreacja

CEL
Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie przyszłych absolwentów do organizowania i zarządzania jednostkami gospodarczymi specjalizującymi się w produkcji i świadczeniu podstawowych usług turystycznych oraz programowaniu i prognozowaniu rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019/2020:
STUDIA II STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Kierunki dyplomowania:

 • Turystyka zdrowotna z dietetyką,
 • Zarządzanie w hotelarstwie;
 • Zarządzanie w sektorze turystycznym,
 • Zarządzanie gastronomią,
 • Organizacja eventów,
 • International Tourism Management - (studia w jęz. angielskim).

SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W WSTiH funkcjonuje System Jakości Kształcenia, który obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne uczelni. System ten stawia okresone wymagania dotyczące:

 • organizacji systemu studiów,
 • organizacji i realizacji procesu dydaktycznego,
 • planów studiów i programów nauczania,
 • kadry biorącej udział w procesie kształcenia,
 • studentów i absolwentów uczelni.

Ustala też szczególną odpowiedzialność dziekana za funkcjonowanie systemu i określa zasady oraz procedury oceny działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej oraz zasady funkcjonowania katedr i zakładów. Szczegółowe informacje dotyczące systemu, zainteresowane osoby mogą uzyskać od kierownika dziekanatu.

FORMA STUDIÓW

Studia II stopnia stacjonarne (dzienne) trwają 2 lata. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne) trwają 2 lata (4 semestry).
Studiowanie przebiega w trybach:
- weekendowym (w soboty i niedziele)
- IOZ (indywidualna organizacja zajęć) - przeznaczone są głównie dla osób mieszkajacych poza granicami kraju oraz zatrudnionymi w branży turystycznej,gdzie praca wykonywana jest zarówno  w dni robocze jak i weekendy. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie.Egzaminy i zaliczenia odbywaja się zgodnie z terminami ustalonymi dla całego rocznika.
- indywidualny tok studiów - tryb ten daje studentowi możliwość swobodnego, indywidualnego kontaktu z Uczelnią i nie koliduje z jego obowiązkami zawodowymi. Proponowane tryby studiowania w WSTiH pozwalają skrócić okres studiów o jeden semestr, a studentowi zapewniają indywidualną opiekę wyznaczonego przez Uczelnię wykładowcy (Tutora). Tryb ten jest skierowny głównie do osób z doświadczeniem zawodowym w branży turystycznej.
- E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. 60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej, a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia). Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego (we wrześniu, lutym i czerwcu).

KADRA DYDAKTYCZNA
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy.

LEKTORATY NA MSU
Studenci studiów II stopnia (dziennych i zaocznych) uczestniczą w lektoratach z jednego języka obcego (20 godz. przez 3 semestry). Do wyboru j. angielski lub j. niemiecki. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym.

STYPENDIA NAUKOWE
Absolwenci WSTiH kontynuujący naukę na studiach II stopnia mają możliwość otrzymania stypendium naukowego już od I semestru.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia
 

Czesne wynosi: ok. 2.250 zł/semestr

Oferujemy korzystne bonifikaty oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY

Strona wykorzystuje pliki cookie