Oferta Edukacyjna - Studia Podyplomowe

Wersja do wydruku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 oferuje studia podyplomowe w zakresie:

 
Sprawdź także ofertę KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy lub cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych przynajmniej I stopnia. 
Studia są prowadzone w języku polskim.
Studia trwają dwa semestry. 
Zajęcia odbywają się w weekendy.
Studia podyplomowe są odpłatne. Słuchacz może starać się o refundację kosztów związanych z ich podjęciem u pracodawcy, jeśli studia sprzyjają rozwojowi kwalifikacji zawodowych. 
Absolwenci WSTIH w Gdańsku są uprawnieni do skorzystania ze zniżek kwotowych w opłatach.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest złożenie kompletu następujących dokumentów:

  • ankieta osobowa wraz z podaniem, uzupełniona i podpisana (do pobrania doc);
  • odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu (Uczelnia może poprosić o dostarczenie tłumaczenia na język polski), a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  • aktualna podpisana fotografia kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości (35 mm x 45 mm)

Uruchomienie danej edycji studiów jest zależne od zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów, złożone dokumenty podlegają zwrotowi.

Regulamin studiów podyplomowych (pdf).
Szczegółowe informacje i opis wszystkich kierunków studiów znajdują się w poszczególnych zakładkach.

Strona wykorzystuje pliki cookie