Formularz zgłoszenia na kurs

Kursy
Dane osobowe
Dane kontaktowe
Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy niniejszym, iż zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO:

a. Administratorem przetwarzanych danych jest: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Księdza Leona Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, email: wstih@wstih.pl.

b. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja szkolenia, kontakty z uczestnikami szkolenia w związku z realizacją szkolenia, sporządzenie listy obecności, wystawienie i przechowywanie dowodów księgowych, ewaluacja szkolenia i wewnętrzna sprawozdawczość, ewentualne dochodzenie roszczeń, archiwizacja danych.

c. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie wyrażona w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

d. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

e. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

f. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

g. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia kursu oraz przez okres 5 lat wypełniania obowiązków prawnych (np. podatkowych, archiwalnych) ciążących na Administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

h. Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iod@wstih.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Przetwarzanie danych osobowych
Regulamin kursów

Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Strona wykorzystuje pliki cookie