Formularz zgłoszenia na kurs

Kursy
Dane osobowe
Adres zameldowania
Dane kontaktowe
Praca-Nauka
Proszę o wystawienie faktury dla
Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości, że:

a. Administratorem przetwarzanych danych jest: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Księdza Leona Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, email: wstih@wstih.pl.

b. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

c. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja szkolenia, kontakty z uczestnikami szkolenia w związku z realizacją szkolenia, sporządzenie listy obecności, wystawienie i przechowywanie dowodów księgowych, ewaluacja szkolenia i wewnętrzna sprawozdawczość, ewentualne dochodzenie roszczeń, archiwizacja danych.

d. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

e. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

f. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

g. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia kursu oraz przez okres 5 lat wypełniania obowiązków prawnych (np. podatkowych, archiwalnych) ciążących na Administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

h. Mam prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje mi także prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iod@wstih.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Regulamin kursów

Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Strona wykorzystuje pliki cookie