INFORMACJA O KREDYTACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Wersja do wydruku

W okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 roku studenci a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.
 
Osoby uprawnione do kredytu
 
Prawo do kredytu mają studenci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.
Od 2016 roku wniosek o kredyt mogą składać także kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.
 
Składanie wniosku o kredyt
 
Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 roku w jednym z następujących banków:
- PKO BANK POLSKI S.A
- BANK PEKAO S.A
- BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A( wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
- SGB-BANK S.A(wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
 
Wniosek o udzielenie kredytu składa się w formie papierowej na formularzu ustalonym przez bank.
Formularz wniosku oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w w/w bankach.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 - zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta)
- dokument potwierdzający przyjęcie na studia- w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia
- dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu
- oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny
- oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
 
 We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.
 
W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:
600 zł - rata podstawowa
800 zł lub 1000 zł - rata podwyższona
400 zł - rata obniżona
 
Zawarcie umowy o kredyt
 
Podstawowym warunkiem zawarcia umowy o kredyt jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2.500 zł.
Umowy kredytu mogą być zawierane do 31 grudnia 2016 roku. Zanim bank podpisze ze studentem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu (400 zł, 600zł, 800 lub 1000 zł). W okresie od daty złożenia wniosku- najpóźniej do 20 listopada 2016 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wnioskowanej raty i w przypadku oceny pozytywnej zaproponuje podpisanie umowy kredytu.
W przypadku oceny negatywnej dla wnioskowanej kwoty, bank dokona oceny dla niższych rat.
Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2016 roku.
 
Poręczenie spłaty kredytu
 
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może starać się o poręczenie:
1. Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości:
 - 100% - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej lub okresowej), bez względu na dochód.
 - 100% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
 600,00 zł
- 70% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000,00 zł
2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości:
- do 100% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł
- do 80% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
O poręczenia tej Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarach wiejskich.
 
Okres i warunki wypłacania kredytu
 
Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat.
Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.
Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie statusu studenta potwierdzone legitymacją studencką.
W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.
 
Obowiązki kredytobiorcy
 
1. Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawienia w banku w terminach do31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku przebywania za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów.
2. Kredytobiorca musi powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, zawieszeniu w prawach studenta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.
3. Kredytobiorca musi powiadomić bank o utracie statusu studenta (skreślenie z listy studentów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożenie egzaminu dyplomowego potwierdzonego dyplomem.
 
Okres i warunki spłaty kredytu
 
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia- w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.
Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa.
W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2016).
 
Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu
 
W przypadkach przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank- na wniosek kredytobiorcy- może zmniejszyć na okres pół roku wysokość spłaty raty kredytu do 20% przeciętnego dochodu kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy.
 
Zawieszenie spłaty kredytu
 
Jeśli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.
 
Umorzenie spłaty kredytu
 
1. Jeśli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.
 
2. Kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.
Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inna katastrofę.
 
Czy warto wziąć kredyt studencki?

Kredyt studencki jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy bez wsparcia państwa nie mieliby szans na podjęcie studiów.
Środki kredytu można wykorzystać nie tylko na bieżące potrzeby studenta. Jeśli część tych pieniędzy uda się odłożyć, to jest to niepowtarzalna szansa, by stworzyć bufor finansowego bezpieczeństwa na start życia zawodowego. Takie zabezpieczenie przyda się podczas poszukiwania pracy, na dodatkowe szkolenia.
Zgromadzone środki z kredytu mogą sfinansować założenie własnej firmy. Osoby bez historii kredytowej ani zatrudnienia nie mają wielkich szans na wzięcie kredytu komercyjnego w ogóle, a kredytu z tak niskim oprocentowaniem w szczególności.
 
Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 roku, poz.1)
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 lipca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,  spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich ( Dz.U. z 2016 roku, poz.1013)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie