Studenci - Lektoraty

Wersja do wydruku

Lektorat języka obcego obowiązuje studentów studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych, I / II stopnia.

Podział na grupy językowe
- Podział studentów pierwszego roku studiów I stopnia - na podstawie wyniku matury z danego języka. W przypadku niezdawania nowej matury (procentowej) z danego języka - na podstawie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej - w dniu inauguracji lub na pierwszych zajęciach. Zapisu można dokonać też u kierownika Studium - w wyznaczonych terminach konsultacji w październiku w p. G-18 .

- Podział studentów pierwszego roku studiów II stopnia - na podstawie deklaracji językowej, w trakcie inauguracji: rozdania legitymacji - lub później, w dziekanacie – co najmniej trzy dni przed pierwszymi zajęciami z lektoratu. Studenci nie zdeklarowani nie znajdą się na liście grupy lektorskiej. Zapisy studentów przyjętych na studia w późniejszym terminie - przed zajęciami w p. G-18.

Ewentualna zmiana grupy przez studenta I roku w przypadku nieadekwatności poziomu grupy do umiejętności językowych studenta jest możliwa w październiku - u kierownika Studium - s. G-18 w czasie konsultacji.

Powtarzanie roku, urlopy dziekańskie, zmiana uczelni, zmiana trybu studiów z dziennych na zaoczne
Zapisy do grupy językowej studentów: powtarzających rok, po urlopie dziekańskim, przenoszących się z trybu dziennego na zaoczny i odwrotnie lub z innych Uczelni - u kierownika Studium w G-18 na początku semestru. Studenci powtarzający rok, którzy mają zaliczony dany semestr lektoratu też muszą zapisać się do grupy językowej – u kierownika SJO, p. G-18 (po uzgodnieniu z lektorem danej grupy istnieje możliwość przepisania oceny).

Zmiana grupy danego języka oraz zmiana języka w toku nauki - możliwa wyłącznie na początku semestru, w przypadku zaliczenia poprzedniego semestru lektoratu. Wniosek - w formie pisemnej - o przeniesienie do innej grupy - adresowany do kierownika Studium - musi zawierać nazwisko i imię studenta, typ i rok studiów oraz powód zmiany grupy. Podanie może zawierać opinię aktualnego lektora oraz zgodę nowego lektora. Decyzję o przeniesieniu podejmuje kierownik Studium. Student otrzymuje skierowanie na piśmie.

Zwolnienia z danego lektoratu - możliwe w przypadku posiadaczy powszechnie uznawanego certyfikatu na poziomie C2, studentów ostatniego roku i absolwentów filologii oraz studentów po udokumentowanym dłuższym pobycie za granicą połączonym z nauką w zagranicznej uczelni. Wymóg - złożenie na początku semestru stosownych dokumentów (ksero) oraz podania o zwolnienie z lektoratu - u kierownika Studium.

Zmiana lektora w grupie
W przypadku zmiany lektora w grupie lub rozwiązania grupy lektorskiej i przydzielenia studentów do nowej grupy, studenci mogą przystąpić do zaliczenia poprawkowego lub warunkowego u byłego lub nowego lektora.

Uwagi, podania
Wszelkie uwagi i podania dotyczące lektoratów należy kierować do kierownika Studium, p.G-18, w godzinach konsultacji.
Kontakt mailowy : ewa.mrozek@wstih.pl
Kontakt telefoniczny: 520-26-14 w.160 (w czasie konsultacji)

Strona wykorzystuje pliki cookie