Studenci - Lektoraty - Oferta Lektoratów

Wersja do wydruku

Oferta lektoratów WSTiH w Gdańsku

  • Języki obce do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
  • Lektorat obowiązkowy dla typu studiów - stacjonarnych/niestacjonarnych, I / II stopnia
  • Kadra - 18 lektorów języków obcych Studium Języków Obcych WSTiH w Gdańsku
  • Cel lektoratu - nauka specjalistycznego języka turystyki i biznesu na bazie podręczników specjalistycznych i autentycznych materiałów językowych, poziom docelowy B2; wykształcenie umiejętności swobodnego porozumiewania się oraz efektywnego wykorzystania znajomości języka w przyszłej karierze zawodowej; nauka umiejętności pisania listów, aplikacji oraz ulotek informacyjnych, nauka słownictwa branżowego
  • Sprawdzanie postępów w nabywaniu umiejętności językowych - podczas całego cyklu kształcenia: ocena bieżącego przygotowania się do zajęć, aktywnego uczestnictwa w zajęciach (zajęcia są obligatoryjne), opracowywanych przez studentów w formie ustnej oraz pisemnej prezentacji zagadnień turystycznych; testy pisemne oraz ustne zaliczenia przerobionego materiału.
  • Wymogi formalne: obowiązek zaliczenia każdego semestru lektoratu (na ocenę); po ukończeniu całego kursu zdanie egzaminu końcowy z języka wiodącego na poziomie B2.
  • Certyfikat ukończenia lektoratu języka turystyczno-biznesowego - dla studentów studiów I stopnia, po zdaniu egzaminu końcowego z wiodącego języka obcego

1. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie dzienne)

Język wiodący - ogółem 210 godzin: 60/ 60/ 60/ 30 (4 semestry)
· do wyboru: język angielski lub niemiecki
· wymóg: wstępny poziom zaawansowania - co najmniej poziom matury podstawowej (B1)
· certyfikat ukończenia lektoratu po zdanym egzaminie (z oceną)
Drugi język - ogółem 90 godzin: 30/ 30/ 30 (3 semestry)
· do wyboru języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
· poziom zaawansowania - początkujący (fr, hiszp, ros, niem) lub kontynuacja (ang, niem)
· warunek utworzenia grupy: 18 chętnych na zbliżonym poziomie zaawansowania
Zaliczenie: na ocenę z dwóch języków obcych po każdym semestrze nauki
Egzamin: z języka wiodącego po 4 semestrze (pisemny i ustny - ocena uśredniona)

2. Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie zaoczne)

Do wyboru : angielski lub niemiecki - ogółem 152 godzin: 38/ 38/ 38/ 38 (4 semestry)
· wymóg: wstępny poziom zaawansowania – co najmniej poziom matury podstawowej (B1)
· certyfikat ukończenia lektoratu po zdanym egzaminie (z oceną)
Zaliczenie: na ocenę po każdym semestrze nauki
Egzamin: po IV semestrze (pisemny i ustny - ocena uśredniona)

3. Studia stacjonarne / niestacjonarne II stopnia ( magisterskie dzienne / zaoczne)

Do wyboru - angielski lub niemiecki - ogółem 60 godzin: 20/ 20/ 20 (3 semestry)
- wymóg: wstępny poziom zaawansowania: kontynuacja nauki
Zaliczenie: na ocenę po każdym semestrze nauki

Strona wykorzystuje pliki cookie