Studenci - Lektoraty - Wymogi Zaliczeniowo-Egzaminacyjne

Wersja do wydruku

 

WYMOGI ZALICZENIOWO - EGZAMINACYJNE

Wymogi zaliczeń semestralnych

- Obligatoryjność zajęć lektoratowych. Możliwość skreślenia z listy studentów za nieobecność na trzech kolejnych zajęciach.
- Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze studiów.
- Ocena zaliczeniowa w oparciu o: systematyczny udział i pracę na zajęciach, zaliczenie testów kontrolnych, pisemnych i ustnych, prac pisemnych i prezentacji ustnych.
- Termin poprawkowy - w przypadku oceny niedostatecznej w terminie sesji zwykłej. Niestawienie się na zaliczenie poprawkowe w wyznaczonym terminie w sesji poprawkowej bez usprawiedliwienia jest równoważne z uzyskaniem kolejnej oceny niedostatecznej.
- Warunek z lektoratu przyznaje Dziekan – wymagane pisemne podanie. W razie uzyskania zgody na warunkowe zaliczenie poprzedniego semestru, student ma też obowiązek zaliczyć semestr bieżący w terminie przewidzianym regulaminem studiów. Student nie może uzyskać zaliczenia semestru przed zaliczeniem poprzedniego semestru.

Egzaminy

- Z języka angielskiego lub niemieckiego po ostatnim semestrze nauki na studiach I stopnia
- Warunek przystąpienia do egzaminu – uzyskanie zaliczenia lektoratu
- Egzamin na ocenę (pisemny i ustny) - sprawdza ogólne kompetencje językowe: rozumienie przekazów ustnych i tekstów pisanych, umiejętność wypowiedzi ustnej i pisemnej, znajomość języka specjalistycznego turystyki i biznesu.
- Egzamin poprawkowy: w sesji poprawkowej - w przypadku otrzymania na egzaminie oceny niedostatecznej lub niestawienia się na egzamin w sesji zwykłej
- Warunek – na pisemny wniosek studenta skierowany do Dziekana

Certyfikaty

Certyfikat (w dwóch językach, polskim i angielskim /niemieckim) ukończenia lektoratu specjalistycznego dla branży turystycznej / biznesowej z oceną - wydawany jest nieodpłatnie studentom studiów I stopnia po zdaniu egzaminu z języka wiodącego.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie