Studenci - Pomoc materialna

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie stypendiów na semestr letni 2018/2019

Zapraszamy do odbioru decyzji stypendialnych!

Odbiór osobisty w Dziekanacie Uczelni już od soboty 23 marca 2019.

Kwoty stypendiów na semestr letni (na miesiące marzec - czerwiec 2019) pozostają bez zmian.
Stypendia na semestr letni przyznawane będą na podstawie dokumentów złożonych w semestrze zimowym.

Warunkiem dokonania szybkiej wypłaty stypendium za marzec 2019 jest:

  • Odbiór i podpisanie Decyzji stypendialnej  (2 egz)
  • Zrzeczenie się z prawa do odwołania w sprawie przyznanej decyzji*.
  • Wypełnienie i podpisanie Wniosku o przekazanie środków pomocy pomocy materialnej (na czesne/konto bankowe) (plik do pobrania doc)
  • Przekazanie Decyzji oraz Wniosku do Dziekanatu w terminie: do godziny 12:00, we wtorek 26 marca 2019.

Przelewy stypendiów dotyczące Decyzji oraz Wniosków podpisanych i dostarczonych po dniu 26 marca 2019 będą realizowane w terminach późniejszych.

Przypominamy jednocześnie o terminowym wnoszeniu opłat czesnego.
Warunkiem sporządzenia przelewu będzie sprawdzenie stanu zobowiązań studenta na dzień 26 marca 2019.
Prosimy o uregulowanie zaległości lub wystawienie dyspozycji o przeznaczeniu stypendium na ich spłatę.

* Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do decyzji administracyjnych obowiązuje 14 dniowy termin na złożenie odwołania. Decyzja staje się prawomocna dopiero po upływie tego terminu.
*********************************************************************************************

Ogólne informacje na temat pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019 opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się w linku:
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/pomoc-materialna-dla-studentow-w-roku-akademickim-2018-2019.html

___________________________________________________________________________________

Stypendia są przyznawane na rok akademicki i wypłacane w ratach przez okres do 9 miesięcy.
Kwoty poszczególnych rodzajów stypendiów zostaną ustalone przez Komisję Stypendialną w terminie do 30 listopada 2018 po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych przez studentów.

Informujemy, że świadczenia pomocy materialnej pochodzące z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 (Dz. U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.)

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSTiH w Gdańsku obowiązujący od 1.10.2018. (pdf)
Załączniki do Regulaminu znajdują się w zakładkach z poszczególnymi rodzajami pomocy materialnej.

WYPŁATA STYPENDIUM:
Wypłata świadczeń z funduszu pomocy materialnej dokonywana będzie wyłącznie na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Jednocześnie przypominamy o terminowym regulowaniu należności z tytułu opłaty czesnego.

Strona wykorzystuje pliki cookie