Studenci - Pomoc materialna

Wersja do wydruku

Komunikat w sprawie stypendiów na semestr zimowy 2018/2019

Zapraszamy do odbioru decyzji stypendialnych!

Odbiór osobisty w Dziekanacie Uczelni już od soboty 15 grudnia 2018.

Wypłata stypendiów za 3 miesiące (październik-grudzień 2018) na rachunki bankowe studentów możliwa jeszcze przed Świętami.

Warunkiem dokonania szybkiej wypłaty stypendiów jest:

  • Odbiór i podpisanie Decyzji stypendialnej  (2 egz)
  • Zrzeczenie się z prawa do odwołania w sprawie przyznanej decyzji*.
  • Wypełnienie i podpisanie Wniosku o przekazanie środków pomocy pomocy materialnej (na czesne/konto bankowe) (plik do pobrania doc)
  • Przekazanie Decyzji oraz Wniosku do Dziekanatu w terminie: do godziny 12:00, w środę 19 grudnia 2018.

Przelewy stypendiów dotyczące Decyzji oraz Wniosków podpisanych i dostarczonych po dniu 19 grudnia 2018 będą realizowane w terminach późniejszych.

Przypominamy jednocześnie o terminowym wnoszeniu opłat czesnego.
Warunkiem sporządzenia przelewu będzie sprawdzenie stanu zobowiązań studenta na dzień 19 grudnia 2018.
Prosimy o uregulowanie zaległości lub wystawienie dyspozycji o przeznaczeniu stypendium na ich spłatę.

* Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do decyzji administracyjnych obowiązuje 14 dniowy termin na złożenie odwołania. Decyzja staje się prawomocna dopiero po upływie tego terminu.
*********************************************************************************************

Ogólne informacje na temat pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019 opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się w linku:
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/pomoc-materialna-dla-student...

Wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami/ oświadczeniami należy złożyć w terminie od 15 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r. *

Wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów można składać już od 5 października 2018 r.

Wnioski o stypendium wraz z załacznikami obowiązujące w WSTiH w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

*Studenci którzy już złożyli wnioski o stypendium proszeni są o powtórne złożenie wniosków w nowych formularzach w terminie od 15.10.2018 do 15.11.2018 roku.

WNIOSKI WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W POKOJU A-19.
Godziny przyjmowania wniosków w dniach 15.10 - 15.11.2018 r.:

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek    10:00 - 14:00
środa      10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek     10:00 - 14:00
oraz w trakcie zjazdu studiów zaocznych w dniu 3 listopada w godzinach 12:00 - 14:00

___________________________________________________________________________________

Stypendia są przyznawane na rok akademicki i wypłacane w ratach przez okres do 9 miesięcy.
Kwoty poszczególnych rodzajów stypendiów zostaną ustalone przez Komisję Stypendialną w terminie do 30 listopada 2018 po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych przez studentów.

Zachęcamy do niezostawiania składania wniosków na ostatnią chwilę. W celu wystawienia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej wnioski muszą być sprawdzone i kompletne, wobec czego student może zostać poproszony o złożenie dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń.

Ze względu na tryb przyznawania uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dotacji ze środków skarbu państwa, po semestrze zimowym może nastąpić zmiana wysokości stypendiów. Komisja Stypendialna może podjąć decyzję o zmianie (wzroście lub zmniejszeniu) wysokości wszystkich świadczeń pomocy materialnej. W przypadku zmiany studenci otrzymają odrębne decyzje stypendialne.

Stypendia na semestr letni przyznawane będą na podstawie dokumentów złożonych w semestrze zimowym.

Informujemy, że świadczenia pomocy materialnej pochodzące z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 (Dz. U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.)

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSTiH w Gdańsku obowiązujący od 1.10.2018. (pdf)
Załączniki do Regulaminu znajdują się w zakładkach z poszczególnymi rodzajami pomocy materialnej.

WYPŁATA STYPENDIUM:
Wypłata świadczeń z funduszu pomocy materialnej dokonywana będzie wyłącznie na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Jednocześnie przypominamy o terminowym regulowaniu należności z tytułu opłaty czesnego.

Strona wykorzystuje pliki cookie