Studenci - Pomoc materialna - Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wersja do wydruku

UWAGA!!!
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć
w terminie od 5 października do 15 listopada 2018 r.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. zakończył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów i uzyskał średnią ocen co najmniej 4,60*,
  2. posiada osiągnięcia naukowe, którymi m.in. są referaty na konferencje i sympozja naukowe, artykuły w publikatorach branżowych itp.,
  3. posiada osiągnięcia artystyczne uhonorowane nagrodami w dziedzinach sztuki,
  4. zaliczył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów oraz osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

* przyznawanie stypendium odbywa się w trybie konkursu z udziałem wszystkich studentów, którzy spełniają powyższe wymogi, ale nie więcej niż 10 % całkowitej liczby studentów WSTiH.
Finalnie dolny próg wymaganej średniej może być wyższy - zależny jest od liczby złożonych wniosków studentów oraz średnich ocen zawartych w tych wnioskach.

Kwoty stypendiów w zależności od wysokości średnich ocen i osiągnięć zostaną ustalone przez Komisję Stypendialną po rozpatrzeniu wszystkich wniosków studentów w terminie do 30 listopada 2018 r.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium rektora dla najlepszego studenta nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku.
Absolwenci studiów I stopnia kontynuujący naukę na studiach II stopnia (magisterskich) mają możliwość otrzymania stypendium  już od I semestru po przedstawieniu zaświadczenia o średniej za ostatni rok studiów (niezależnie od uczelni, w której student uzyskał tytuł licencjata).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczy wyników osiągniętych w roku akademickim 2017/2018.

Stypendia na semestr letni przyznawane będą na podstawie dokumentów złożonych w semestrze zimowym.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - Załącznik nr 8 do Regulaminu - formularz do pobrania (pdf)

Strona wykorzystuje pliki cookie