Studenci - Stypendia - Socjalne

Wersja do wydruku

Stypendium socjalne:

 • przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.
 • może otrzymywać student od pierwszego roku studiów.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dotyczy to także zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 15 listopada 2018  lub do 28 lutego 2019, jeśli studia rozpoczynają się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendia na semestr letni przyznawane będą na podstawie dokumentów złożonych w semestrze zimowym.
Pawo do stypendium socjalnego ustala się ponownie jeżeli sytuacja materialna w rodzinie studenta ulegnie istotnej zmianie na skutek: zwiększenia się/ zmniejszenia liczby członków rodziny lub utraty/ uzyskania nowego dochodu.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 nie może przekroczyć 1.050 zł netto.

Kwoty stypendiów socjalnych zależnych od wysokości dochodów netto studenta obowiązujące w WSTiH w Gdańsku w roku akademickim 2018/2019 zostaną przekazane po rozpatrzeniu przez Komisje Stypendialną wszystkich złożonych wniosków studentów w termnie do 30 listopada 2018.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - Załącznik nr 1 (pdf)
Szczegóły dotyczące sposobu ustalania i dokumentowania dochodu studenta na potrzeby przyznania stypendium znajdują się w Regulaminie stypendialnym (zakładka Pomoc materialna dla studentów).

Niezbędne załączniki do złożenia wniosku, w tym zaświadczenia i oświadczenia o dochodzie (należy wybrać tylko te wnioski, które mają związek z indywidualną sytuacją rodzinną i materialną studenta):

 1. Kalkulator dochodów studenta (arkusz kalkulacyjny excel wspierający wyliczenie dochodów przez studenta) - Załącznik nr 1a (xls)
 2. Objaśnienie do wypełnienia wniosku - Załącznik nr 1b (pdf)
 3. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - Załącznik nr 1c (pdf)
 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - Załącznik nr 1d (pdf)
 5. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia Wniosku o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium socjalne z dodatkiem mieszkaniowym) - Załącznik nr 2 (pdf)
 6. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów - jest to WZÓR, urząd skarbowy wystawia zaświadczenie na swoich drukach - Załącznik nr 3 (pdf)
 7. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt podatkowy, karta podatkowa) - Załącznik nr 4 (pdf)
 8. Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty, gospodarstwo rolne, dochody zagraniczne) - Załącznik nr 5 (pdf)
 9. Objaśnienie na potrzeby wypełnienia Załącznika nr 5 - Załącznik nr 5a (pdf)
 10. Oświadczenie o utracie dochodu przez studenta - Załącznik 6a (pdf)
 11. Oświadczenie o uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny - Załącznik nr 6b (pdf)
Strona wykorzystuje pliki cookie