Studenci - Stypendia - Specjalne Dla Osób Niepełnosprawnych

Wersja do wydruku

Do o otrzymania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych są uprawnieni studenci WSTiH w Gdańsku w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu (m.in zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

UWAGA!!!
Wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r.

Stypendium specjalne przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta w trzech kategoriach, w zależności od stopnia niepełnosprawności:

Stypendium I kategorii - dla studentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
stypendium II kategorii – dla studentów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
stypendium III kategorii – dla studentów z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty stypendiów w powyższych 3 kategoriach zostaną podane przez Komisję Stypendialną po rozpatrzeniu wszystkich wniosków studentów o pomoc materialną w terminie do 30 listopada 2018 r.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)
We wniosku należy wypełnić tylko punkty I, II, IV i V.
Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Wnioski o stypendium specjalne składa się na okres roku akademickiego 2018/2019 z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, prawo do tego świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stypendia na semestr letni są przyznawane na podstawie dokumentów złożonych w semestrze zimowym.

Strona wykorzystuje pliki cookie