Studenci - Pomoc materialna - Zapomogi

Wersja do wydruku

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez zdarzenia losowe, a w szczególności:

  1. nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka najbliższej rodziny studenta,
  2. poważna choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
  3. śmierć członka najbliższej rodziny studenta,
  4. włamanie, akt wandalizmu, kradzież mienia znacznej wartości,
  5. eksplozja, katastrofa budowlana, upadek drzew, masztów, dźwigów kominów lub innych budowli,
  6. klęski żywiołowe np. pożar, uderzenie pioruna, powódź, huragan, deszcz lub grad nawalny, lawina itp.

Student ubiegający się o zapomogę winien wykazać zaistniałą sytuację w oparciu o złożone dokumenty, w tym np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie sądowe, policyjne, itp.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, z tym że z tego samego tytułu tylko jeden raz.
O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną.
Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku, ale nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zapomogi, która w WSTiH wynosi 1000 zł.

Wniosek o przyznanie zapomogi - Załącznik nr 9 do Regulaminu (pdf)

Strona wykorzystuje pliki cookie