Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Wersja do wydruku
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE STUDENTÓW WSTiH w GDAŃSKU
 

1. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE STUDENTÓW - OBYWATELE POLSCY

Studenci WSTiH mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia pod warunkiem, że podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i nie musi zgłaszać potrzeby ubezpieczenia?

Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  • do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  • bez ograniczenia wieku, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
  • bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.

Kto powinien zgłosić potrzebę ubezpieczenia zdrowotnego w Uczelni?

Potrzebę ubezpieczenia powinien zgłosić student, który:

  • ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu,
  • nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

Uwaga: Studenci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

WSTiH zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta, pod warunkiem zgłoszenia w dziekanacie Uczelni i złożenia:

  • wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
  • druku ZUS ZZA tj. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Niezgłoszenie się w dziekanacie w ciągu 4 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta i obowiązek ponoszenia przez niego kosztów za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z datą powstania tego obowiązku zawartą w druku zgłoszeniowym ZUS ZZA, a wygasa z dniem ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów, bądź objęcia studenta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.
Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dziekanat:

  • o zmianie danych: swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZZA lub ZCNA)
  • o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - w takiej sytuacji Uczelnia ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego studenta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

2. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW - CUDZOZIEMCY

a) Studenci - obcokrajowcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.

b) Studenci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (bez względu na wiek) odprowadza Uczelnia.

c) Studenci - obcokrajowcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA i nie posiadający polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia i sami opłacać miesięczną składkę zdrowotną.

Wniosek studenta o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym - formularz do pobrania (pdf)

Strona wykorzystuje pliki cookie