„Pocztówka z wakacji” - Konkurs z nagrodami

Konkurs pocztówka z wakacji

Konkurs dedykowany jest wszystkim kandydatom oraz studentom Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Autorem postów i jednocześnie uczestnikiem konkursu może być tylko jedna osoba.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przesłanie zgody na udział w Konkursie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.

 

Co musisz zrobić?

Umieść w mediach społecznościowych zdjęcia lub filmik z widocznym, wyraźnym logiem WSTiH. Organizator nie określa dokładnej wielkości logo ani czasu nagrania filmiku, jednak powinno być ono widoczne gołym okiem i w barwach uczelni zgodnie z wzorem.

W poście dodaj opis zawierający pełną nazwę uczelni „Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Oznacz profil Uczelni w poszczególnych mediach społecznościowych.

 

Regulamin Konkursu

„Pocztówka z wakacji”

 

 1. Cel i realizacja celu Konkursu : 
  Celem konkursu jest promocja i rozpropagowanie Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w mediach społecznościowych.

  Cel ten powinien uznaje się za osiągnięty poprzez realizację poniższych punktów:
  1. Umieszczenie w mediach społecznościowych zdjęcia lub filmiku z widocznym , wyraźnym logiem WSTiH.  Organizator nie określa dokładnej wielkości logo ani czasu nagrania filmiku, jednak powinno być ono widoczne gołym okiem i w barwach uczelni zgodnie poniższym wzorem. 
  2. Post zostanie opatrzony opisem zawierającym pełną nazwę uczelni „Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku”
  3. Profil Uczelni w poszczególnych mediach społecznościowych zostanie oznaczony w postach.

 2. Udział w Konkursie
  1. Konkurs dedykowany jest wszystkim kandydatom oraz studentom Wyższej Szkoły turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
  2. Autorem postów  i jednocześnie uczestnikiem konkursu może być tylko jedna osoba.
  3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przesłanie zgody na udział w Konkursie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 3. Zasady Konkursu 
  1. Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu postów zgodnie z wytycznymi określonymi w p. I
  2. Prace konkursowe powinny mieć formę wyłącznie elektroniczną, możliwą do przesłania w formie linku .
  3. Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość prac konkursowych.
  4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez wyłonienie przez Komisję konkursową Organizatora najciekawszych prac spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
  5. Komisja Konkursowa składać się będzie z co najmniej 3 osób reprezentujących: kadrę nauczycielską, pracowników administracji i władz Organizatora. 
  6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie postów w co najmniej 2 mediach społecznościowych oraz przekazanie pracy Organizatorowi ( przesłanie linka ) do dnia 30 września 2024r. 

 4. Kryteria oceny nadesłanych prac konkursowych
  W ocenie prac będą brane pod uwagę:
  • zgodność z celami Konkursu,
  • kreatywność i innowacyjność,
  • atrakcyjność tematu i wartość merytoryczna,
  • kompozycja pracy (jasność, zwięzłość, przejrzystość) i wartość estetyczna projektu.

 5. Nagrody
  1. Nagrody zostaną przyznane za I , II i III  miejsce w kategorii student WSTiH oraz za I, II i III miejsce w kategorii kandydat/rekrut WSTiH. Za kandydata/rekruta uważa się osobę, która nabędzie status studenta w dniu 1 października 2024r. 
  2. Autor pracy, która zdobędzie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, zdobędzie tytuł Laureata Konkursu.
  3. Informacje o terminie wręczenia nagród podane zostaną w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

 6. Przebieg Konkursu
  1. Konkurs trwa od dnia 25 czerwca 2024r . 
  2. Prace konkursowe powinny być przesłane do Organizatora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule e-maila proszę wpisać „Pocztówka z wakacji”  w terminie do 30.09.2024 r. 
  3. O przyjęciu pracy konkursowej decyduje data dostarczenia przesyłki do Organizatora.
  4. Uczestnik nie musi wypełniać żadnego formularza zgłoszeniowego. Wstawienie postów i przesłanie linków do Organizatora uważa się za zgłoszenie uczestnika. W treści e-maila należy podać swoje imię i nazwisko a w przypadku studentów WSTiH również semestr i tryb studiów. 
  5. Przesłanie linków z pracą do Organizatora jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych
  6. Osoby niepełnoletnie oprócz linków do postów oraz swojego imienia i nazwiska są zobowiązane przesłać również zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  7. Za datę Rozstrzygnięcia Konkursu przyjmuje się dzień 15.11.2024 r.
  8. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, zostanie zamieszczone na stronie www.wstih.pl oraz w mediach społecznościowych Uczelni. Osobą do bieżącego kontaktu ze strony Organizatora jest Adriana Zacharewicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Prawa autorskie i inne
  1. Z chwilą doręczenia  pracy konkursowej Organizator nieodpłatnie nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
   1. do wykorzystania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora,
   2. wystawienia kopi pracy utrwalonej na papierze lub cyfrowo w ramach wystawy pokonkursowej,
   3. umieszczenia pracy w materiałach promujących Uczelnię  (w wersji papierowej lub elektronicznej),
   4. przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;
  2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –                         w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 
  3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
  4. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

 8. Postanowienia ogólne. 
  1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
   ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.
  3. Wynik Komisji konkursowej jest ostateczny.

 9. Ochrona danych osobowych
  Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych uczestników Konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 10. Postanowienia końcowe:
  1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Gdańsku przy ulicy Miszewskiego 12/13 oraz na stronie internetowej www.wstih.pl.
  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Organizator Konkursu:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - TUTAJ
Załącznik nr 2 – Zgoda na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej - TUTAJ