O Uczelni

Wersja do wydruku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, jednowydziałową i jednokierunkową wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych pod nr 88. Założycielem jest „Uczelnia” Spółka z o.o. Rektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest doc. dr Mariola Łuczak, która 1 września 2017 r. zastąpiła na tym stanowisku piastującego je od początku istnienia Uczelni prof. zw. dr hab. Władysława Włodzimierza Gaworeckiego.

Obecnie Uczelnia działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu wprowadzonego decyzją Założyciela i uchwalonego przez Senat Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku uchwałą nr 6/2/2016/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. i Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat uchwałą nr 2/3/2014/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WSTiH?

Argumentów jest kilka, najważniejsze jednak z nich to:

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ROKROCZNIE ZNAJDUJE SIĘ W CZOŁÓWCE UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA TURYSTYKI W PÓŁNOCNE POLSCE (RANKING „WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE” 2010-2015). Rankingi Wiadomości Turystycznych nie są jedynymi, w których WSTiH odnosi tak znaczący sukces. Gdańska uczelnia już wielokrotnie osiągała najwyższe noty w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych: branżowych i regionalnych, np. "Rzeczpospolita" i "Perspektywy" oraz "Wprost".

WSTiH LAUREATEM LICZNYCH NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ m.in.:

 • nagroda "Bursztynowy Kompas" w konkursie na najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego 2012 w kategorii publikacja naukowa za publikację z Międzynarodowego Forum Turystyki Studenckiej 2012 "EURO 2012 Polska - Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne" (jpg)
 • dyplom za NAJLEPSZĄ PROMOCJĘ TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2011 (III miejsce w kategorii publikacja naukowa za Zeszyty Naukowe Międzynarodowego Forum Turystyki Studenckiej na Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2011 pt. "Turystyka w Europie XXI wieku" i "Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa" pod redakcją prof. nadzw. dr M. Boruszczaka) (jpg)
 • Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne rokrocznie od 2006 roku (jpg)
 • Certyfikat  "Dobra Uczelnia, dobra praca" (jpg)
 • II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip (w kategorii technicznej), który odbył się w Bolonii w 2009 r.
 •  II miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarnym "Zgotuj sobie sukces", który odbył się w Warszawie w 2009 r. (jpg)
 • laureat XVI edycji ogólnopolskiego konkursu "Medal Europejski dla Usług" zorganizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Uczelnia została uhonorowana Medalem Europejskim za prowadzenie, na wysokim europejskim poziomie, studiów na kierunku "turystyka i rekreacja" w 2008 r. (jpg)
 • laureat rankingu najzdrowszych polskich przedsiębiorstw "Wehikuły czasu" zorganizowanego przez Gazetę Prawną w 2007 r.
 • wyróżnienie konferencji naukowej WSTiH „Turystyka Biznesowa” w kategorii Wydarzenie Roku w ramach konkursu na najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego w 2007 r.

WSTiH JEST CZŁONKIEM m.in.:

 • Eurhodip – The Leading Hotel Schools In Europe

WSTiH od lipca 2007 r. jest członkiem Zrzeszenia Wiodących Szkół Hotelarskich w
Europie EURHODIP – organizacji wspierającej utrzymanie wysokiego poziomu szkolnictwa w dziedzinie hotelarstwa. Członkostwo w tej organizacji pozwala uczelni na dostosowywanie programu nauczania do nieustannie zmieniającego się rynku pracy branży hotelarsko-gastronomicznej poprzez udział kadry dydaktycznej w konferencjach i seminariach organizowanych przez Eurhodip. Umożliwia również naszym studentom udział w projektach, konkursach i programach europejskich oraz zdobycie dyplomu Eurhodip potwierdzającego praktyczne umiejętności uzyskane dzięki odbyciu stażu zagranicznego w branży hotelarskiej. W roku 2009 r. iż dwuosobowy zespół WSTiH zajął II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip, który odbył się w dniach na przełomie listopada i grudnia w Bolonii. Zespół startował w kategorii: zaproponowanie innowacyjnego pomysłu dotyczącego programu kolacji powitalnej wraz z doborem dań i napojów, dekoracji i elementów rozrywki. Studenci przedstawiali swój projekt w j. angielskim.
 

 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego, w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 

 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna działa od 2003 r., zrzesza samorządy, organizacje pozarządowe, LOT-y, uczelnie wyższe i branżę turystyczną. Regionalna Organizacja Turystyczna pełni kluczową rolę w zakresie koordynacji działań  związanych z promocją turystyki w regionie, rozwojem sieci informacji turystycznej, wsparciem rozwoju produktów turystycznych, opracowaniem i wdrożeniem systemu szkoleń dla turystyki i szereg innych przedsięwzięć wymagających koordynacji działań wielu podmiotów.

 • Pracodawcy Pomorza

Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Działa od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Z racji przynależności do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej posiada status organizacji reprezentatywnej – przez co mamy bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym. Zrzesza blisko 700 firm o różnym profilu działalności.  W ramach działalności statutowej funkcjonują sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie