;

Dla studenta

Informacje ogólne

UWAGA!!!

Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą realizowane w trybie stacjonarnym.

Powyższa decyzja została podjęta z uwzględnieniem możliwości Uczelni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa naszym studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej.  Tryb stacjonarny oznacza, że wykłady i zajęcia dydaktyczne studiów I i II stopnia będą realizowane w siedzibie Uczelni. W czasie pobytu na terenie Uczelni nadal będą obowiązywały zasady mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, tj. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekowania rąk oraz zachowania dystansu społecznego. W przypadku zachowania w pomieszczeniach zasady bezpiecznej odległości, pracownicy w swoich biurach i studenci podczas zajęć zostaną zwolnieni z obowiązku noszenia masek na terenie Uczelni.

Zwracamy się z prośbą do całej naszej społeczności akademickiej o odpowiedzialność względem nas wszystkich, respektowanie zasad sanitarnych i pozostanie w domach w przypadku symptomów mogących wskazywać przeziębienie lub chorobę.

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednak z zastrzeżeniem, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń, w tym powrót do kształcenia zdalnego.

Dbajcie o siebie!

Do zobaczenia w nowym roku akademickim 2021/2022!

——————————————

 

Объявление Ректора Высшей Школы Туризма и Гостиничного Бизнеса в Гданьске об организации занятий в зимнем семестре 2021/2022 учебного года

Информируем, что занятия в зимнем семестре 2021/2022 учебного года будут проводиться в форме стационарной (очной).

Вышеупомянутое решение было принято с учетом возможни вуза обеспечить безопасность наших студентов и научно-педагогического коллектива. Стационарная (очная) форма обучения означает, что лекции и занятия I и II степени обучения будут проводиться на территории вуза. Во время пребывания в вузе по-прежнему будут действовать правила, направленные на ограничение распространения вируса, т.е.обязанность закрывать рот и нос маской, дезинфицировать руки и соблюдать безопасную дистанцию. В случае соблюдения в помещениях принципа безопасной дистанции сотрудники в офисах и студенты во время занятий освобождаются от обязанности носить маски на территории вуза. Обращаемся с просьбой ко всему нашему академическому сообществу об ответственности перед всеми нами, просим соблюдать санитарные правила и оставаться дома в случае появления симптомов, которые могут указывать на простуду или болезнь.

15 августа 2021 года было отменено постановление Министра образования и науки от 25 февраля этого года о временном ограничении функционирования отдельных субъектов системы высшего образования и науки в связи с профилактикой, противодействием и борьбой с COVID-19, с оговоркой, что в случае увеличения числа случаев COVID-19  возможно вновь введение ограничений, в том числе возврат к дистанционному обучению.

Берегите себя!

До встречи в новом 2021/2022 учебном году!


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCA COVID-19
Uwaga!
Studenci krajowi oraz zagraniczni przebywający na Uczelni mają obowiązek informowania o podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-Cov-2.
Informację należy przekazać na adres e-mail: artur.malinowski@wstih.pl lub telefonicznie pod numerem +48 602 595 225 oraz do dziekanatu na adres e-mail: dziekanat@wstih.pl
—–
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, КАСАЮЩАЯСЯ COVID-19
Внимание!
Польские и иностранные студенты, пребывающие в вузе, обязаны сообщать о подозрении или подтверждении заражения вирусом SARS-Cov-2.
Информацию следует отправлять на e-mail: artur.malinowski@wstih.pl  или на номер телефона +48 602 595 225 и в деканат на e-mail: dziekanat@wstih.pl

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2021/2022:

 • stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych – do dnia 20 października 2021 r. (środa)
 • stypendia socjalne i stypendia socjalne w zwiększonej wysokości – do dnia 29 października 2021 r. (piątek) .

Wnioski o stypendia rektora za wyróżniające wyniki w nauce lub sporcie w celu wpisania średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego lub potwierdzenia osiągnięć sportowych przyjmuje Dziekanat (papierowo lub skanem pocztą e-mail dziekanat@wstih.pl).

Wnioski o stypendia socjalne oraz dla studentów niepełnosprawnych przyjmuje p. Bożena Fiedosiuk (członek Komisji stypendialnej) po uprzednim umówieniu się drogą mailową na konkretny termin. Rezerwacja terminu złożenia wniosków wraz z dokumentami: oraz wyjaśnienie wątpliwości: stypendia@wstih.pl.

Szczegółowe informacje oraz wnioski w sprawach świadczeń dla studentów znajdują się na platformie Moodle.

Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student. Sugerujemy nie zostawiać złożenia dokumentów na ostatnią chwilę.

————————————————————-

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego studentów

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

UWAGA NOWOŚĆ!  mLegitymacja studencka dla studentów WSTiH w Gdańsku

mLegitymacja studencka to tzw. mobilna legitymacja studencka wyświetlana na ekranie telefonu/smartfona (z systemem Android lub iOS).  To część aplikacji mObywatel, bezpłatnej i oficjalnej rządowej aplikacji na smartfony to pobrania tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel&hl=pl 

Studenci WSTiH w Gdańsku mogą z niej korzystać dzięki porozumieniu zawartym przez WSTiH z Ministerstwem Cyfryzacji.

Pokazując mLegitymację, student pokazuje takie same dane jak w legitymacji elektronicznej,  potwierdza, że jest studentem i może skorzystać z ulg i zwolnień. 

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS, pełni funkcję uzupełniającą. O mobilną legitymację mogą się ubiegać studenci mający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 1. mLegitymacja studencka może być wydana studentowi, któremu nadano numer PESEL, na jego wniosek dostępny w eDziekanacie (wybierz Zlecenie).
 2. Dane aktywacyjne do usługi mLegitymacja w aplikacji mObywatel wysyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zleceniu.
 3. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.
 4. mLegitymacja wydawana jest na okres jednego semestru.
 5. Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego złożenia podania. W wypadku zakończenia studiów, lub skreślenia z listy studentów, mLegitymacja jest unieważniana.
 6. Uczelnia unieważnia mLegitymację studencką:
 • a)      w przypadku utraty ważności elektronicznej legitymacji studenckiej;
 • b)      w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni;
 • c)       na wniosek studenta, w szczególności w przypadku jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

    7.       mLegitymację studencką wydaje się ponownie w przypadku:

 • a)      potwierdzenia ważności elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • b)      stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
 • c)       unieważnienia w przypadku jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

 Więcej o mLegitymacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka

Stypendia i programy promocyjne umożliwiają studiowanie za 0 zł!

Świadczenia dla studentów: stypendia i zapomogi

Jako student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, będący w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, możesz uzyskać pomoc z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w postaci stypendium socjalnego, stypendium socjalnego z dodatkiem mieszkaniowym, stypendium Rektora za wyniki w nauce lub z zapomogi.

Regulamin świadczeń dla studentów oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosków o świadczenia są dostępne na platformie Moodle.

Program rekomendacyjny „Polecaj WSTiH w Gdański i zyskaj niższe czesne”

Regulamin programu na rok akademicki 2021/2022 jest dostępny TUTAJ (plik pdf).

Regulamin tego programu na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest TUTAJ (plik pdf)

Szczegółowe informacje, Oświadczenie potwierdzające przystąpienie do Programu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Wniosek o przyznanie ulgi (załącznik nr 2 do Regulaminu) dostępne są na platformie Moodle.

Oświadczenie potwierdzające przystąpienie do Programu w roku akademickim 2021/2022 należy złożyć do 30 października 2021 r.

Indywidualny system płatności

Oferujemy elastyczny system płatności, tak aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych każdego studenta.

Wnioski podań o przesunięcie terminów płatności lub zmianę schematu płatności są dostępne w linkach poniżej.

OPŁATY ZA STUDIA

NUMER KONTA
Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

PLATFORMA MOODLE

Na naszej platformie Moodle znajdują się materiały dydaktyczne, zestawienia opłat dla każdego rocznika, informacje o pomocy materialnej dla studentów oraz informacje biblioteczne oraz zasady odbywania praktyk. Aby przejść na Moodle, wejdź TUTAJ.

W E-dziekanacie znajdują się wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów. Aby zalogować się do E-dziekanatu wejdź TUTAJ

Instrukcja dostępu i logowania się do MOODLE

Instrukcja dostępu i logowania do E-dziekanatu

Kalendarz akademicki oraz terminy zjazdów studiów niestacjonarnych

Kalendarz z informacjami o dniach wolnych, terminach sesji i zjazdach studiów niestacjonarnych oraz e-learning w roku akademickim 2021/2022

Praktyki zawodowe

Zgodnie z przepisami każdy student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej. Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania związane organizacją, odbywaniem i zaliczaniem praktyk studenckich znajdują się na platformie Moodle (Moodle – Aktualności – Praktyki zawodowe).

Studenci mają możliwość udziału w krajowych i zagranicznych praktykach studenckich, organizowanych przez Uczelnię lub indywidualnie w obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych. Opiekunem praktyk  jest dr Monika Gut-Winiarska, która przyjmuje w pokoju A-08 w godzinach konsultacji.

Ułatwienia