;

Dla studenta

Informacje ogólne

UWAGA!!!

Zgodnie z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną  wszystkie zajęcia odbywają się on-line przez platformę Teams wg rozkładu zajęć.
Wszyscy studenci posiadają dostęp do skrzynki grupowej, gdzie znajdą odpowiedni link do zajęć przesłany od wykładowcy.
W przypadku braku dostępu prosimy o kontakt: dziekanat@wstih.pl
Wierzymy, że to przejściowa sytuacja i już niebawem spotkamy się ponownie w uczelni. 
Dbajcie o siebie!
Do zobaczenia!
——————————————
В связи с ухудшением санитарно-эпидимиологической обстановки все занятия для всех групп проходят on-line на платформе Teams (в соответствии с расписанием занятий)
Все студенты имеют доступ к общим мэйлам групп, где находятся ссылки от преподавателей: (в строке поиска нужно написать: [www.webmail.wstih.pl])
Если у Вас нет пароля к своей групповой почте, напишите, пожалуйста, письмо на: dziekanat@wstih.pl
Мы верим и надеемся, что это ненадолго и совсем скоро мы сможем видеть наших студентов в стенах ВУЗа!
Берегите себя! До скорой встречи!

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Informacje o świadczeniach, ze względu na zmiany zapowiadane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostaną przedstawione we wrześniu 2021 r.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2020/2021:

 • stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych – do dnia 15 października 2020 r. (czwartek)
 • stypendia socjalne i stypendia socjalne w zwiększonej wysokości – do dnia 29 października 2020 r. (czwartek) .

Wnioski o stypendia rektora za wyróżniające wyniki w nauce lub sporcie w celu wpisania średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego lub potwierdzenia osiągnięć sportowych przyjmuje Dziekanat (papierowo lub skanem pocztą e-mail dziekanat@wstih.pl).

Wnioski o stypendia socjalne oraz dla studentów niepełnosprawnych przyjmuje p. Bożena Fiedosiuk (członek Komisji stypendialnej) po uprzednim umówieniu się drogą mailową na konkretny termin. Rezerwacja terminu złożenia wniosków wraz z dokumentami: oraz wyjaśnienie wątpliwości: stypendia@wstih.pl.

Szczegółowe informacje oraz wnioski w sprawach świadczeń dla studentów znajdują się na platformie Moodle.

Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student. Sugerujemy nie zostawiać złożenia dokumentów na ostatnią chwilę.

UWAGA NOWOŚĆ!  mLegitymacja studencka dla studentów WSTiH w Gdańsku

mLegitymacja studencka to tzw. mobilna legitymacja studencka wyświetlana na ekranie telefonu/smartfona (z systemem Android lub iOS).  To część aplikacji mObywatel, bezpłatnej i oficjalnej rządowej aplikacji na smartfony to pobrania tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel&hl=pl 

Studenci WSTiH w Gdańsku mogą z niej korzystać dzięki porozumieniu zawartym przez WSTiH z Ministerstwem Cyfryzacji.

Pokazując mLegitymację, student pokazuje takie same dane jak w legitymacji elektronicznej,  potwierdza, że jest studentem i może skorzystać z ulg i zwolnień. 

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS, pełni funkcję uzupełniającą. O mobilną legitymację mogą się ubiegać studenci mający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 1. mLegitymacja studencka może być wydana studentowi, któremu nadano numer PESEL, na jego wniosek dostępny w eDziekanacie (wybierz Zlecenie).
 2. Dane aktywacyjne do usługi mLegitymacja w aplikacji mObywatel wysyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zleceniu.
 3. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.
 4. mLegitymacja wydawana jest na okres jednego semestru.
 5. Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego złożenia podania. W wypadku zakończenia studiów, lub skreślenia z listy studentów, mLegitymacja jest unieważniana.
 6. Uczelnia unieważnia mLegitymację studencką:
 • a)      w przypadku utraty ważności elektronicznej legitymacji studenckiej;
 • b)      w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni;
 • c)       na wniosek studenta, w szczególności w przypadku jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

    7.       mLegitymację studencką wydaje się ponownie w przypadku:

 • a)      potwierdzenia ważności elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • b)      stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
 • c)       unieważnienia w przypadku jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

 Więcej o mLegitymacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka

Stypendia i programy promocyjne umożliwiają studiowanie za 0 zł!

Świadczenia dla studentów: stypendia i zapomogi

Jako student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, będący w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, możesz uzyskać pomoc z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w postaci stypendium socjalnego, stypendium socjalnego z dodatkiem mieszkaniowym, stypendium Rektora za wyniki w nauce lub z zapomogi.

Regulamin świadczeń dla studentów oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosków o świadczenia są dostępne na platformie Moodle.

Program rekomendacyjny „Polecaj WSTiH w Gdański i zyskaj niższe czesne”

Regulamin programu na rok akademicki 2021/2022 jest dostępny TUTAJ (plik pdf).

Regulamin tego programu na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest TUTAJ (plik pdf)

Szczegółowe informacje, Oświadczenie potwierdzające przystąpienie do Programu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Wniosek o przyznanie ulgi (załącznik nr 2 do Regulaminu) dostępne są na platformie Moodle.

Oświadczenie potwierdzające przystąpienie do Programu w roku akademickim 2021/2022 należy złożyć do 30 października 2021 r.

Indywidualny system płatności

Oferujemy elastyczny system płatności, tak aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych każdego studenta.

Wnioski podań o przesunięcie terminów płatności lub zmianę schematu płatności są dostępne w linkach poniżej.

OPŁATY ZA STUDIA

NUMER KONTA
Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

PLATFORMA MOODLE

Na naszej platformie Moodle znajdują się materiały dydaktyczne, zestawienia opłat dla każdego rocznika, informacje o pomocy materialnej dla studentów oraz informacje biblioteczne oraz zasady odbywania praktyk. Aby przejść na Moodle, wejdź TUTAJ.

W E-dziekanacie znajdują się wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów. Aby zalogować się do E-dziekanatu wejdź TUTAJ

Instrukcja dostępu i logowania się do MOODLE

Instrukcja dostępu i logowania do E-dziekanatu

Kalendarz akademicki oraz terminy zjazdów studiów niestacjonarnych

Kalendarz z informacjami o dniach wolnych, terminach sesji i zjazdach studiów niestacjonarnych oraz e-learning w roku akademickim 2020/2021

Kalendarz akademicki 2021/2022

Praktyki zawodowe

Zgodnie z przepisami każdy student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej. Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania związane organizacją, odbywaniem i zaliczaniem praktyk studenckich znajdują się na platformie Moodle (Moodle – Aktualności – Praktyki zawodowe).

Studenci mają możliwość udziału w krajowych i zagranicznych praktykach studenckich, organizowanych przez Uczelnię lub indywidualnie w obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych. Opiekunem praktyk  jest Dziekan ds. studenckich adj. dr Monika Gut – Winiarska, która przyjmuje w pokoju A-09 w godzinach konsultacji.

Ułatwienia