Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Kadra WSTiH

Nasi stali pracownicy

Dziekan ds. jakości kształcenia - dr Magdalena Rokicka-Hebel

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Współczesne formy rekreacji, Zarządzanie wydarzeniami sportowymi, Wychowanie fizyczne

Doktor nauk o kulturze fizycznej, stopień uzyskany w maju 2011 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej nt. aktywności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci na przykładzie przedszkoli gdańskich.Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, gdzie pracuje od 2002 roku prowadząc zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej, planowania oraz organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, różnych form aktywności fizycznej czy turystyki aktywnej.Swoje pasje łączy z życiem zawodowym jako instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnościami: jeździectwo, hipoterapia, kajakarstwo oraz trener Nordic Walking.

Autorka publikacji naukowych dotyczących zagadnień związanych z wpływem aktywności fizycznej na rozwój człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy.

Swoją postawą i działaniami pragnie sprawić, aby aktywność fizyczna została przyjęta jako norma właściwego postępowania, aby stała się nieodzownym elementem zdrowego stylu życia każdego z nas.

dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Pilotaż turystyczny, Obsługa ruchu turystycznego, Transport w turystyce, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Od 1995r. doktor nauk o Ziemi, stopień uzyskany na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pilot i przewodnik wycieczek z ponad 25-cio letnim doświadczeniem, przekazujący wiedzę praktyczną i teoretyczną na kursach pilotażu. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu oceanologii, klimatologii, ochrony środowiska morskiego i turystyki. Pasjonatka podróży dalekich i bliskich uznająca zasadę zawartą w arabskim przysłowiu: „Ten, kto żyje widzi dużo. Ten, kto podróżuje widzi więcej” !

dr hab. Włodzimierz Gański

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy turystyki, Rekreacja, Ekonomia, Ekonomika turystyki, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Biznesplan, Badania usług turystycznych

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie „Turystyka”. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (praca doktorska pt .Mechanizm funkcjonowania krajowego rynku usług turystycznych). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (praca doktorska poświęcona historii turystyki w województwach północno-wschodnich II RP w okresie międzywojennym). Nauczyciel akademicki, kierownik biura podróży, pilot i przewodnik wycieczek z ponad 10-cio letnim doświadczeniem. Autor ponad 200 publikacji naukowych.

adj. dr Monika Gut – Winiarska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Ochrona środowiska, Komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Turystyka dostępna dla wszystkich

Absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk biologicznych. Zainteresowania naukowe: wpływ turystyki i hotelarstwa na środowisko naturalne i społeczno-kulturowe, dostosowanie turystyki i hotelarstwa dla podróżujących o szczególnych potrzebach, ochrona zdrowia turysty. Hobby: książki, kuchnie świata i podróże.

dr. hab. Valentyna Hodlevska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Socjologia turystyki, Produkt turystyczny, Podstawy turystyki, Badania usług turystycznych

Doktor habilitowany nauk historycznych (2014). Autor ponad 80 naukowych i metodycznych indywidualnych prac w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim, hiszpańskim i polskim. Autor dwóch indywidualnych monografii. Współtwórca projektów naukowych, uczestnik wielu konferencji naukowych, członek rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Prowadzi badania nad rozwojem turystyki w kontekście transformacji politycznych.

st. wyk. dr Andrey Lymar

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Socjologia turystyki, Kulturoznawstwo

Szkolę średnią ukończył we Lwowie. Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa. Filolog, socjolog, kulturoznawca. Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Od 1991 roku pracuje w szkolnictwie wyższym jako wykładowca, docent, profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Moskwie. Był krajowym koordynatorem projektu UNESCO „Associated Schools-net”. Absolwent Programu Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych „Open World” (Washington, San Diego, 2003). Pracował na stanowiskach administracyjnych, w organizacjach pozarządowych, również w branży turystycznej.

Od 2006 r. współpracuje z różnymi uczelniami w Polsce na stanowisku nauczyciela akademickiego, adiunkta, prodziekana. Prowadzi zajęcia z przedmiotów nauk o bezpieczeństwie, socjologii, komunikacji społecznej, języka rosyjskiego, kulturoznawstwa, metodologii badań naukowych, prowadzi badania naukowe na temat procesów społecznych i polityki młodzieżowej. Członek licznych grup roboczych ds. opracowania programów wychowania i polityki młodzieżowej. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, między nimi: Symposium na BYU – ICLRS (Provo, USA, 2016), konferencja Instytutu Newseum – Religious Freedom Center (Washington DA, USA, 2016), konferencji na Uniwersytetach w Polsce, Rosji, Ukrainie (w latach 2005-2019), konferencja w Oxfordzie (2017).

Uczestnik-wykladowca seminariów naukowych w Polsce np. w Akademii Podlaskiej w Siedlcach  (2009 r.), w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2010 r.). Członek oraz przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Rosji i Polsce, np. „Problemy dewiacji”, „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, „Kultura Pokoju”, „Problematyka bezpieczeństwa w edukacji i zarządzaniu. Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego” (w latach 2005-2018), „Wielka Droga Tatarska” (UG, 2017). Recenzent czasopism naukowych, np. „Problemy Profesjologii” Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert  programów i projektów organizacji pozarządowych. Członek grupy ekspertów Modelu Urzędu miasta Gdańska na Rzecz Równego Traktowania (2017, 2018). Ekspert Programu “Redskie Inicjatywy – 2019” na rzecz kultury. Autor ponad stu publikacji naukowych, autor oraz współautor podręczników na temat pracy z młodzieżą, socjologii, kultury.

Z WSTiH w Gdańsku związany od roku akademiskiego 2017/2018. Główne zainteresowania – badania naukowe, sztuka, podróże.

st. wyk. mgr Ewa Mrozek

Prowadzi wykłady z języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadzi lektorat specjalistycznego języka angielskiego dla branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Nadzoruje funkcjonowanie lektoratów w WSTiH. Jest tłumaczem, posiada uprawnienia egzaminatora międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego TOEIC, oraz egzaminatora z języka angielskiego Komisji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dla pilotów i przewodników turystycznych.

st. wyk. mgr Jan Zacharewicz

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Etyka biznesu, Techniki komunikacji i argumentacji, Kreatywność w biznesie

Założyciel Uczelnia Sp. z o.o., p.o. Prezydenta WSTiH

Ukończył studia doktoranckie z wynikiem b. dobrym w 2016r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonat kreatywnego myślenia, propagujący twórcze myślenie zarówno w biznesie, jak i życiu codziennym. Prowadzi wykłady w języku polskim oraz rosyjskim, w Polsce i za granicą.

Pan Jan Zacharewicz jest dyplomatą, ma zaszczyt pełnić funkcję Honorowego Konsula Ludowej Republiki Bangladeszu w Gdańsku. Jest także członkiem m.in. Gdańskiego Klubu Biznesu oraz innych organizacji, ale nade wszystko jest pasjonatem hotelarstwa, gastronomii oraz turystyki.

Współpracujemy z:

dr Katarzyna Andruszkiewicz

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Metody prezentacji osobistej, Marketing medyczny

Doktor ekonomii i finansów, stopień uzyskany w maju 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowo-dydaktycznej specjalizuje się w marketingu i analizie czynników wpływających na zachowania konsumentów. Poza pracą dydaktyczno-naukową  posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta (na sali i w formule ‘on the job training’), konsultacje biznesowe oraz analizy w zakresie badania rynku, potrzeb klienta, strategii ceny, promocji i dystrybucji. Prywatnie szczęśliwa mama, dusza kreatywna i miłośniczka górskich wspinaczek.

mgr inż. Joanna Budzyńska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Gastronomia

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie – obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania  w Gdańsku w zakresie Zarządzania Oświatą.

Swoją  przygodę z gastronomią w oświacie rozpoczęła w 2004 roku, która trwa do dziś. Zainteresowania to podróże, kino, kuchnie regionalne i świata.

dr Anna Dembicka

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie talentami, Zarządzanie personelem w gospodarce turystycznej

W 2004 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek socjologia. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studium podyplomowego Train the Trainers (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), podyplomowego studium pedagogicznego (Politechnika Gdańska) i studiów doktoranckich (Szkoła Główna Handlowa).

Od 2015 doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2012-2015 wykładowca  studium podyplomowego  Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (przedmiot – Marketing Doświadczeń). Od 2016 pracownik Politechniki Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa. Zdobyte doświadczenie zawodowe: branża bankowa (obszar prawno-windykacyjny) i branża energetyczna (szkolenia produktowo-techniczne, ofertowanie, marketing i sprzedaż).

Zainteresowania naukowe i tematyka publikacji: estetyzacja we współczesnej kulturze konsumenckiej, gospodarka doświadczeń, myślenie projektowe (design thinking), kultura bezpieczeństwa, logika rozmyta w ocenie ryzyka operacyjnego firmy, prognozowanie trendów (trendwatching), zastosowanie sztucznej inteligencji w marketingu.

mgr Anna Górska

Członek Zarządu ICCA
Doradca Zarządu Symposium Cracoviense
Wiceprezes Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej SKKP

Doświadczony manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu organizacjami, zespołami i dużymi imprezami, działającym na rynku MICE, HoReCa i obiektów kulturalnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stanowego Uniwersytetu w Nowym Jorku. Od ponad 20 lat związana z branżą spotkań. Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej/Gdańsk Convention Bureau w latach 2007-2014. Business Development Director w EXPO XXI Warszawa w latach 2014-2019.  Od 2019 r. związana zawodowo z PCO Symposium Cracoviense, gdzie pełni funkcję Doradcy Zarządu i odpowiada za relacje z międzynarodowymi stowarzyszeniami. Prowadzi też firmę zajmującą się doradztwem i konsultingiem w branży MICE. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji, skupiających profesjonalistów z branży spotkań, w których aktywnie udziela się wolontarystycznie, promując Polskę jako atrakcyjne miejsce spotkań. Obecnie Członek Zarządu ICCA (International Congress and Convention Association), gdzie reprezentuje sector Meetings Management, członek Association of Associations Executives i Positive Events Impact Ambassador. W latach 2010-2014r. Wiceprezes ds. Członkostwa w MPI (Meeting Professionals International) Poland, a w latach 2012-2018 Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA. Obecnie również Wiceprezes Zarządu SKKP (Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce) ds. Współpracy Międzynarodowej. W SKKP m.in. zainicjowała i rozwija projekt edukacyjny „Akademia SKKP”, a w jego ramach „Newsy ze Świata”, które zostały jednym z finalistów międzynarodowego konkursu International & European Association Awards. Autorka licznych artykułów i publikacji branżowych oraz prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Za swoją  działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w 2014 roku nagrodę Osobowość Roku w konkursie MP Power Awards, a w 2015 roku odznakę honorową nadaną przez ministra sportu i turystyki „Za zasługi dla turystyki”. W 2017r. oraz 2020r. została wytypowana jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób w turystyce w Polsce, a w 2019r, 2020r. i 2021r. znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w branży eventowej w Europie (Eventex Index). Członek kapituły krajowych i międzynarodowych konkursów, związanych z przemysłem spotkań m.in. ICCA Best Marketing Award, Eventex Awards, Osobowość Roku MICE Poland i Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jest też wykładowcą akademickim.

mgr Katarzyna Kamyszer – Jabłońska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Regiony i atrakcje turystyczne

Właścicielka butikowego biura podróży Poland a la carte. Magister ekonomii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Wydział Ekonomiczno – Społeczny oraz Podyplomowych Studiów Manager w Turystyce w SGH.

Specjalistka w obsłudze przyjazdowego ruchu turystycznego z krajów skandynawskich. Współpracuje z partnerami zagranicznymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w turystyce oraz turystyki wellbeing w ramach World Partners. Promuje turystykę nad wodą w ramach autorskiego projektu Blue mind a la carte – dobroczynnego wpływu wody na regenerację organizmu.

Interesuje się turystyką kulinarną – slow food i enoturystyką, fotografią i architekturą.

prof. dr hab. Anna Lebiedzińska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy racjonalnego żywienia, Suplementacja diety, bezpieczeństwo i korzyści zastosowań, Podstawy dietetyki

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, działalność naukową i dydaktyczną rozpoczęła w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) będąc zaangażowanym dydaktykiem i naukowcem. Od 2009 roku również pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Gdańsku. Zainteresowania badawczo-naukowe Prof. dr hab. A. Lebiedzińskiej koncentrują się w zakresie oceny jakości żywności i żywienia w aspekcie prewencji i zachowania zdrowia oraz opracowań nowoczesnych metod analitycznych przydatnych w ocenie wartości odżywczej i bezpieczeństwa żywności. Ważnym elementem Jej działalności jest praca w Komisji Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz jako Eksperta współpracującego z Polskim Punktem Koordynacyjnym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

mgr Karolina Lewandowska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Wyposażenie hoteli i SPA, Rynek usług SPA&Wellness
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wydziale Turystyki i Rekreacji o specjalności fitness ćwiczenia psychofizyczne. Z branżą Spa&Beauty związana od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w salonach Day Spa, wczasach prozdrowotnych oraz hotelach sieciowych takich marek jak: Radisson, Sofitel, Hilton oraz w dziale Spa promów Stena Line. Certyfikowany manager oraz masażystka i kosmetyczka.
Od 2013 roku zarządza spa 5* hotelu. Pasjonatka z zakresu aromaterapii oraz muzykoterapii.
Prywatnie miłośniczka rowerowych wycieczek oraz renowatorka zabytkowych ekspresów do kawy.

mgr Natalia Osobik

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Urzędowa kontrola żywności

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Wieloletnie doświadczenia w bankowości korporacyjnej w amerykańskim banku oraz wieloletnie doświadczenia na stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie kapitałowej.
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – studia inżynierskie zrealizowała na kierunku chemia, magisterskie na kierunku technologia chemiczna, specjalność technologia organiczna. Zamiłowanie do nauczania zaowocowało pedagogicznymi studiami podyplomowymi oraz kilkuletnią praktyką jako nauczycielka chemii w gdańskich szkołach podstawowych. Na co dzień pracownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Praca w stacji przyczyniła się do zrealizowania studiów podyplomowych z zakresu Higieny i Epidemiologii w Profilaktyce i Promocji Zdrowia. Oprócz zainteresowań związanych z wykonywanym zawodem, od zawsze towarzyszy jej zamiłowanie do języka polskiego i historii sztuki. W wolnych chwilach uczy się języków obcych. Amatorsko hoduje kilka kanarków o różnych barwach i pięknym śpiewie.

mgr Beata Ossowska-Lango

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Kontrola wewnętrzna i compliance

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Wieloletnie doświadczenia w bankowości korporacyjnej w amerykańskim banku oraz wieloletnie doświadczenia za stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie kapitałowej.
Doświadczenia i praktykę wdrożeniowo-zarządczą zdobywała w obszarach:
audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrażania kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej i systemu „compliance” w organizacji, zarządzania obszarem etyki w organizacji, zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji : wdrożenie rozwiązań służących zapobieganiu występowania ryzyka nadużyć, koordynowania systemów zarządczych w organizacji. Prowadzenie wykładów oraz warsztatów edukacyjnych, od wielu lat, pozwala na dzielenie się wiedzą praktyczną i doradzanie dobrych praktyk w ww. obszarach w biznesie oraz wśród słuchaczy wyższych uczelni.

mgr Beata Sarnowska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie globalne w turystyce, Marketing usług hotelarsko - gastronomicznych

Z hotelarstwem związana od 17 lat, doświadczenie zdobywała w 5 * hotelach zarówno prywatnych jak i sieciowych, pracując w działach operacyjnych. Od 2014 roku zarządzała hotelami jako zastępca dyrektora oraz dyrektor generalny. Jest absolwentką Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Marketingu Międzynarodowego na Uniwersytecie Gdańskim.

Każdą wolną chwilę stara się wykorzystać w pełni ciesząc się życiem. Jej największe pasje to podróże, które łączy z poznawaniem kuchni świata oraz projektowanie wnętrz.

dr inż. Andrzej Sułkowski

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Podstawy zarządzania

Doktorat z dyscypliny Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Trener, przedsiębiorca i konsultant od ponad 20 lat związany ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku oraz posiadający akredytację w Krajowym Systemie Usług i Polskim Systemie Doradców w Warszawie.
Ekspert w dziedzinach: zarządzanie, przedsiębiorczość, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz strategii innowacji, rozwoju i zarządzania.
Wykładowca, praktyk w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, Akademii Morskiej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Akademii Pomorskiej w Katedrze Zarządzania. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz programów akademickich i szkoleniowych.

Człowiek o duszy wrażliwego społecznika, otwartego na ludzi i ich problemy. Pomimo zaangażowania zawodowego potrafi wspierać wszelakie inicjatywy społeczne i sportowe. Jak sam o sobie mówi: wszelkie rezerwy czasowe przeznacza na realizacje swoich wielkich pasji i miłości: ukochane dzieci, sport, myślistwo, brydż i to koniecznie w tej kolejności. Te uczucia i namiętności, pozwalają mu na zachowanie równowagi oraz dystansu do problemów i otoczenia.

mgr Tadeusz Trybuś

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Bezpieczeństwo w Turystyce

Absolwent wydziału prawa i administracji oraz organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Służba w Policji. Szereg branżowych szkoleń i kursów specjalistycznych; łącznie ze studiami zawodowymi i podyplomowymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi, począwszy od małej komórki organizacyjnej, poprzez jednostki szczebla komisariatu Policji, do wydziału komendy wojewódzkiej Policji, kończąc na stanowisku komendanta powiatowego Policji. Przejście w stan spoczynku w stopniu inspektora Policji. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Własna działalność gospodarcza – wykonywanie zleceń w zakresie wprowadzania systemów bezpieczeństwa w firmie, ochrony danych osobowych, kontrolingu, zarządzania flotą oraz windykacji. Przeszkolenie ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych, informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i informacji niejawnych Unii Europejskiej. Poświadczenie bezpieczeństwa ABW NATO CONFIDENTIAL do 2024 roku.

W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku prowadzi wykłady autorskie na studiach II stopnia.

mgr inż. Jowita Twardowska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Absolwentka Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dyrektorka ds. Rozwoju w Go Responsible Sp. z o.o., firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju (strategie CSR, raporty społeczne, dialog z interesariuszami). Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie (Hotel Mistral Sport).Należy do grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Przez 15 lat była związana z Grupą LOTOS. Jako dyrektor ds. komunikacji i CSR odpowiadała za działania w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, PR, public affairs, relacji z mediami, organizacji wydarzeń, sponsoringu sportowego i kultury oraz działań firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest członkiem Gdańskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Gdańska oraz członkiem Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju wspierającego projekty w zakresie partnerstwa międzysektorowego.

Zapraszamy!

Już dziś zadbaj o swoją przyszłość!
Ułatwienia