Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.
Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Rekrutacja na wszystkie rodzaje studiów jest możliwa w czterech trybach (do wyboru):
- rejestracja i rekrutacja w systemie on line Uczelni
- rekrutacja drogą mailową (rekrutacja@wstih.pl)
- wysłanie dokumentów tradycyjną pocztą na adres Uczelni
- osobiste złożenie dokumentów w biurze rekrutacji

1. Rejestracja on line
Wypełnij on-line formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą - zarezerwuj sobie miejsce, świadectwo maturalne dostarczysz później.
2. Złożenie wymaganych dokumentów
Na potrzeby rejestracji on-line dołącz w aplikacji skany dokumentów z punktu 1. Oryginały tych dokumentów złożysz później osobiście w Dziekanacie Uczelni albo prześlesz pocztą na adres: ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk:
 • wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (Ankieta osobowa), który wypełniłeś w punkcie 1,
 • wydrukowany, wypełniony i podpisany 1 egzemplarz umowy o opłatach i warunkach płatności wraz z załącznikami 1 i 2; oba egzemplarze umowy w oryginałach dostarczysz później (wzór umowy dostępny TUTAJ),
 • w przypadku studiów licencjackich kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu),
 • w przypadku studiów magisterskich kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu) oraz kserokopię dyplomu licencjackiego i suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu,
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Poprosimy o okazanie dowodu osobistego do wglądu podczas wizyty na Uczelni.
  Cudzoziemcy dodatkowo składają:
 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru).
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 (w przypadku podjęcia studiów w języku polskim).

 • Poprosimy o okazanie paszportu oraz polisy ubezpieczeniowej do wglądu podczas wizyty na Uczelni.

  • Kandydaci niepełnoletni (obywatele polscy i cudzoziemcy) dodatkowo składają
  poświadczoną notarialnie Zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub inny opiekuna prawnego) na udział niepełnoletniego w procesie rekrutacji, podjęcie studiów oraz zawarcie umowy podjęcie studiów. Poświadczenie notarialne nie jest wymagane o ile dokument zostanie złożony osobiście przez przedstawiciela ustawowego w siedzibie Uczelni lub zostanie wysłany skanem z jego skrzynki e-mail. Formularz zgody dostępny TUTAJ),
  3. Opłata za rekrutację i za studia
  Dokonaj wpłaty 85 zł tytułem opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni (w tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko). Jeśli jesteś cudzoziemcem dokonaj wpłaty opłaty wpisowej.
   Zwróć uwagę na okresy promocji i studiuj taniej!
  • W okresach promocji opłata rekrutacyjna lub wpisowe w przypadku cudzoziemców może wynosić 0 zł, a wpłata pierwszej raty czesnego w okresie objętym promocją będzie mniejsza o kwotę przyznanej ulgi.
  • Sprawdź tabelę opłat i korzyści jakie możesz mieć z wczesnej rejestracji.
  Jeśli jesteś absolwentem WSTiH opłata rekrutacyjna i wpisowe wynoszą 0 zł.

  Wraz z pierwszą ratą dokonaj także wpłaty 22 zł na legitymację elektroniczną.

  NUMER KONTA
  • Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
  • Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
  • Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
  • IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku
  Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk
  4. Decyzja o przyjęciu na studia
  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i ich weryfikacji przez Uczelnię pracownik Biura Rekrutacji skontaktuje się z Tobą drogą mailową w celu potwierdzenia poprawności złożonych dokumentów, wyjaśnienia wątpliwości lub uzupełnienia braków.
  Zostaniesz też poproszony o przesłanie zdjęcia legitymacyjnego podpisanego nr PESEL (cudzoziemcy imieniem i nazwiskiem) w formie elektronicznej w celu wydania legitymacji elektronicznej. Szczegóły dotyczące zdjęcia TUTAJ.

  Po potwierdzeniu otrzymania przelewu i ostatecznej weryfikacji kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, otrzymasz drogą mailową od Komisji Rekrutacyjnej decyzję o przyjęciu na studia.

  Informacja dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie)

  Student studiów II stopnia, który nie jest absolwentem studiów kierunku o profilu turystycznym jest zobowiązany uzupełnić kompetencje wymagane na kierunku Turystyka i Rekreacja (różnice programowe) poprzez zaliczenie następujących przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów:

   • Rekreacja – 2 pkt. ECTS,
   • Podstawy turystyki – 4 pkt. ECTS,
   • Obsługa ruchu turystycznego – 4 pkt. ECTS.

  Opłata za każdy punkt ECTS wynosi 100 zł.

  Rekrutacja online 2023/2024

  Ułatwienia