;

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.
W okresie zawieszenia pracy uczelni nie ma konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów. Zarejestruj się on-line a dokumenty dostarczysz później.
1. Rejestracja
Wypełnij on-line formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
Do siedziby Uczelni zapraszamy po okresie zawieszenia pracy Uczelni.

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą - zarezerwuj sobie miejsce, świadectwo maturalne dostarczysz później.
2. Złożenie wymaganych dokumentów
Na potrzeby rejestracji on-line dołącz w aplikacji skany dokumentów z punktu 1. Oryginały tych dokumentów złożysz później osobiście w Dziekanacie Uczelni albo prześlesz pocztą na adres: ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk:
 • wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (Ankieta osobowa), który wypełniłeś w punkcie 1,
 • wydrukowany, wypełniony i podpisany 1 egzemplarz umowy o opłatach i warunkach płatności wraz z załącznikami 1 i 2; oba egzemplarze umowy w oryginałach dostarczysz później (wzór umowy dostępny TUTAJ),
 • w przypadku studiów licencjackich kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu),
 • w przypadku studiów magisterskich kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu) oraz kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu,
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Poprosimy o okazanie dowodu osobistego do wglądu podczas wizyty na Uczelni.
  Cudzoziemcy dodatkowo składają:
 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru).
 • Szczegóły dotyczące świadectw i dyplomów wydanych poza granicami Polski znajdziesz w INFORMATORZE..
 • Poprosimy o okazanie paszportu oraz polisy ubezpieczeniowej do wglądu podczas wizyty na Uczelni.

  • Kandydaci niepełnoletni (obywatele polscy i cudzoziemcy) dodatkowo składają
  poświadczoną notarialnie Zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub inny opiekuna prawnego) na udział niepełnoletniego w procesie rekrutacji, podjęcie studiów oraz zawarcie umowy podjęcie studiów. Poświadczenie notarialne nie jest wymagane o ile dokument zostanie złożony osobiście przez przedstawiciela ustawowego w siedzibie Uczelni lub zostanie wysłany skanem z jego skrzynki e-mail. Formularz zgody dostępny TUTAJ),
  3. Opłata za rekrutację i za studia
  Dokonaj wpłaty 85 zł tytułem opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni (w tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko). Jeśli jesteś cudzoziemcem dokonaj wpłaty opłaty wpisowej.
   Zwróć uwagę na okresy promocji i studiuj taniej!
  • W okresach promocji opłata rekrutacyjna lub wpisowe w przypadku cudzoziemców może wynosić 0 zł, a wpłata pierwszej raty czesnego w okresie objętym promocją będzie mniejsza o kwotę przyznanej ulgi.
  • Sprawdź tabelę opłat i korzyści jakie możesz mieć z wczesnej rejestracji.
  Jeśli jesteś absolwentem WSTiH opłata rekrutacyjna i wpisowe wynoszą 0 zł.

  Wraz z pierwszą ratą dokonaj także wpłaty 22 zł na legitymację elektroniczną.

  NUMER KONTA
  • Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
  • Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
  • Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
  • IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku
  Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk
  4. Decyzja o przyjęciu na studia
  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i ich weryfikacji przez Uczelnię pracownik Biura Rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia poprawności złożonych dokumentów, wyjaśnienia wątpliwości lub uzupełnienia braków.
  Zostaniesz też poproszony o przesłanie zdjęcia podpisanego nr PESEL (cudzoziemcy imieniem i nazwiskiem) w formie elektronicznej w celu wydania legitymacji elektronicznej. Szczegóły dotyczące zdjęcia TUTAJ.

  Po potwierdzeniu otrzymania przelewu niezwłocznie otrzymasz drogą mailową od Komisji Rekrutacyjnej decyzję o przyjęciu na studia.

  Informacja dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie)

  Student studiów II stopnia, który nie jest absolwentem studiów kierunku o profilu turystycznym jest zobowiązany uzupełnić kompetencje wymagane na kierunku Turystyka i Rekreacja (różnice programowe) poprzez zaliczenie następujących przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów:

   • Rekreacja – 2 pkt. ECTS,
   • Podstawy turystyki – 4 pkt. ECTS,
   • Obsługa ruchu turystycznego – 4 pkt. ECTS.

  Opłata za każdy punkt ECTS wynosi 80 zł.

  Ułatwienia