Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

dla kandydatów z Polski na studia I stopnia
 • poświadczoną przez pracownika dziekanatu kserokopię oryginału świadectwa dojrzałości,
 • 1 podpisaną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (po przyjęciu na studia zostaniesz poproszony o przesłanie wersji elektronicznej zdjęcia celem wydania legitymacji na adres foto@wstih.pl)
 • podpisaną ankietę osobową (pracownik dziekanatu weryfikuje dane osobowe na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu),
 • podpisaną umowę o opłatach i warunkach odpłatności za studia WSTiH w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami.

dla kandydatów z Polski na studia II stopnia

 • przedłożony dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny, który będzie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię jego kopii, oraz suplement do dyplomu,
 • wszystkie dokumenty jak na studia I stopnia

dla obcokrajowców na studia I stopnia

 • oryginał lub kserokopię poświadczoną przez WSTiH lub notariusza świadectwa dojrzałości/ świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych),
 • tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa,
 • nostryfikację świadectwa dokonaną przez kuratorium oświaty (zgodnie z art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457). Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej, w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • wgląd do Karty Polaka, karty pobytu lub decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1
 • 1 podpisaną fotografię zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (po przyjęciu na studia zostaniesz poproszony o przesłanie wersji elektronicznej zdjęcia celem wydania legitymacji na adres foto@wstih.pl),
 • podpisaną ankietę osobową (pracownik dziekanatu weryfikuje dane osobowe na podstawie przedłożonego paszportu),
 • podpisaną umowę o opłatach i warunkach odpłatności za studia WSTiH w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami.

dla obcokrajowców na studia II stopnia

 • oryginał lub poświadczoną przez WSTiH lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych),
 • nostryfikację dyplomu (nostryfikacji nie wymagają dyplomy uznane na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • tłumaczenie na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wgląd do Karty Polaka, karty pobytu lub decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
 • oświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego,
 • 1 podpisaną fotografię zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (po przyjęciu na studia zostaniesz poproszony o przesłanie wersji elektronicznej zdjęcia celem wydania legitymacji na adres foto@wstih.pl),
 • podpisaną ankietę osobową (pracownik dziekanatu weryfikuje dane osobowe na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu),
 • podpisaną umowę o opłatach i warunkach odpłatności za studia WSTiH w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami.

dla kandydatów niepełnoletnich

Kandydat niepełnoletni to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat.
W procesie rekrutacji wymagany jest dodatkowy dokument – poświadczona notarialnie Zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzica lub innego opiekuna prawnego) na udział niepełnoletniego w procesie rekrutacji, podjęcie studiów oraz zawarcie umowy o opłatach i warunkach odpłatności za studia. Poświadczenie notarialne podpisu opiekuna ustawowego na tym dokumencie nie jest wymagane o ile dokument zostanie złożony osobiście przez przedstawiciela ustawowego w siedzibie Uczelni lub zostanie wysłany skanem z jego skrzynki e-mail. Formularz zgody dostępny TUTAJ.

Przeniesienie z innej Uczelni

Jeśli obecny kierunek studiów nie spełnia Twoich oczekiwań i rozważasz zmianę uczelni, zapraszamy do grona studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
O przeniesienie może ubiegać się osoba, która ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów i dostarczy na Uczelnię wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęciu na studia,
 • oryginał lub poświadczony odpis indeksu/dokumentu potwierdzającego przebieg studiów zawierający informacje o zaliczonych przedmiotach i ocenach.

Po uzyskaniu zgody Dziekana na przyjęcie na studia, należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w dziale rekrutacji.

Rekrutacja online 2023/2024

Ułatwienia