Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Rekrutacja na stanowisko Kwestor w WSTiH

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE  NA STANOWISKO : KWESTOR

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

OFERTA PRACY – WSTiH w Gdańsku

Stanowisko:              Kwestor

Rodzaj umowy:        Umowa o pracę

Wymiar etatu:          ½ etatu

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • 8 lat pracy, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • 4 lata pracy w księgowości lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • 2 lata doświadczenia w prowadzeniu księgowości i finansów uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni ,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i pakietu Office,
 • rzetelność, sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • wysokie standardy etyczne,
 • samodzielna organizacja pracy i zaangażowanie,
 • inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów,
 • zdolności organizacyjne i otwartość na zmiany,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętności kierownicze – w szczególności organizowania pracy, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników.

Zakres obowiązków/najważniejsze zadania:

 • pełnienie funkcji głównego księgowego Uczelni,
 • odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Uczelni i prawidłowe zamykanie okresów sprawozdawczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego,
 • nadzór nad opracowaniem i realizacją planu rzeczowo – finansowego Uczelni,
 • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych,
 • nadzorowanie pracy w obszarze księgowym i obsługi płacowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT) zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzanie raportów dla potrzeb właściwych ministerstw m.in. MEiN,
 • współpraca z bankami,
 • prowadzenie windykacji zadłużenia wobec Uczelni,
 • przygotowywanie prognoz i analiz finansowych,
 • współpraca z władzami Uczelni i raportowanie swoich działań,
 • odpowiedzialność za rozliczanie finansowe projektów unijnych prowadzonych przez Uczelnię, grantów, dotacji,
 • kontrola wewnętrzna wydatków na Uczelni i w podległych działach.

Przewidywana data zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

Dokumenty: CV należy składać na adres: kadry@wstih.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 28 lutego 2023 r.

W CV prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem https://wstih.pl/wp-content/uploads/2020/05/Dla-kandydata-do-pracy_WSTiH.pdf

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Rekrutacja 2023!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!

Ułatwienia