W przypadku utraty zarobku załącznikami do wniosku powinny to być zaświadczenia z zakładu pracy, rozwiązanie umowy zlecenie lub jej aneksowanie, a jeśli jest to możliwe student powinien takimi zaświadczeniami wykazać, że wcześniej otrzymywał wynagrodzenie, którego obecnie nie otrzymuje z powodu wprowadzonych w kraju ograniczeń. Student powinien także wskazać, czy pracodawca stara się lub otrzyma wsparcie udzielane w ramach tarcz antykryzysowych z budżetu państwa.